simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܟܠ ܂ ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂
IšoAdiab:Epist ܫܡܗܝܢ̈· ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܘܟ ܂ ܘܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܡ̣ܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܒ̣ܕ ܠܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܒܪܘܟ ܂ ܘܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܡ̣ܢ ܝX ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈· ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘ ܬܝܪܐ ܬ ܬܚܕܘܢ ܝ ܂ ܒܣܒܪܐ ܫܪ ܪܐ ܕܗ ܡܢܘܬܟܘ̣ܢ ܕܒܗ̤ ܟܠ ܕܝ̇ܕܥܝܢܢ ܃ ܝܬ ܪܐ ܬ ܬܘܕܘܢ ܥܡܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܗ ܐܚܪܝܐ ܐܡܝܢ ܂ ܘܗܘܘ ܚܠܝܡܝܢ ܟܠ ܂ ܘܡܪܝܐ ܢܚܘܣ ܥܠ ܥܡܗ ܂ ܘܢܢܛܪ ܒܚܢܢܗ ܠܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܬܒܝܠ ܦܪ̣ܫ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܇ ܠܡܥܒܕ ܬܪܘܢܘܣ ܟܠ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܡܝܩܪܬ ܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܝܝ ܩܕܝܫܐ ܕܠܗ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܇ ܠܡܥܒܕ ܬܪܘܢܘܣ ܩܕܝܫܐ ܕܨ̇ܠܡ ܦܪܨܘܦܗ ܣܓܝܕܐ ܃ ܟܠ ܝܝ ܩܕܝܫܐ ܕܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܬܒܝܠ ܦܪ̣ܫ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܂ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܕܡܪܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܒ̇ܬ ܒܐܓܪܬܐ ܟܠ ܬܕܥܘܢ ܡܕܡ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܣܥܘܪܘ ܗܟܝܠ ܒܚܦܝܛܘ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܬܘܢ ܂ ܘܡܪܢ ܢܚܝܠܟܘܢ ܘܢܚܦܛܟܘܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܂ ܝ ܟܠ ܕܠܘܬ ܓܘܐ ܕܟܠܟܘܢ ܂ · ܘܟܬܘܒܘ ܘܐܘܕܥܘܢܢܝ ܚܦܝܛܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܃ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܫܐܠܝܢܢ ܘܪܢܝܢܢ ܐܝܟ ܂ · X ܚܝܠܗ ܟܠ ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܬ ܂ ܪ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܢܬܟܬܫ ܠܘܩܒܠ ܛܘܥܝܝ ܥܕܡܐ ܠܐܓܘܢܐ ܕܕܡܐ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܠܢ ܟܠ ܡܢ ܛܢܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܙܕܩܐ ܂ ܕܐܬܦܢܝ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܛܝܒܝܢܢ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܘܟܠ ܪܘܡܐ ܕܡܬܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܫ̇ܒܝܢܢ
IšoAdiab:Epist ܫܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܩܛܠ ܓܝܪ ܟܠ ܆ ܙ Xܝ̇X ܂ X ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܪܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܡܟܝܟܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܐ ܕܨܒ̇ܐ ܣܛܢܐ ܠܡܣܥܪ ܂ ܘܐܢ ܚܣܝܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪ ܃ ܐܝܬ ܟܠ ܒܫܡ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܃ ܐܣܬܥܪ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܨܐܕܝܟܘܢ ܃
IšoAdiab:Epist ܆ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܟܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܟܠ ܥܘܡܪܐ ܕܬܘܬܒܘܬܟܘܢ ܃ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܬܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܘܕܐ̈ ܡܚܪܟܐ̈ ܐܫܬܚܪܘ ܡ̣ܢ ܐܠܦܐ̈ ܟܠ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܚ̇ܐ ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܕܡܐ ܣܗܕܝܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܬܒܝܢ̇ܬ ܟܐܢܐܝܬ ܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܨܦܬܐ ܕܐܒܗܘܬܐ ܕܪܘܚ ܃ ܥܡ ܫܘܡܗܐ ܕܡܬܦܫܩ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܐܦ ܡܢܗ ܕܫܘܡܗܐ ܣܪܝܩܐ ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܠܬ ܛܘܥܝܝ ܟܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝ̇ܗܒܝܢ ܠܗ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܝܝ ܕܢܬܓܠܙܘܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈ ܃ ܚܝܠܟ ܘܢܚܦܛܟ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܠܗܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܛܒܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܡ̇Xܠܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܝܘܡ ܐܠܗܐ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܐܠܘ ܐܝܟ ܕܐܚܕܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܥܐ ܟܠ ܐ ܂ ܗܢܐ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܕܨܠܘܬ ܐ ܕܓܘܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܬܩ