simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܝܒܠܢܐ ܟܠ ܕܬܚܘܐ ܒܛܟܣܐ ܡܬܩܒܠܢܐ ܃ ܠܪܫܝܢܐ̈ ܕܥܠܝܢ ܃ ܕܢܬܦܠܓ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܠܐܝܢܐ ܕܨ ܂ ܒܐ ܕܢܚܐ ܫܦܝܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܒܫܦܝܪܬܐ ܢܚܡܣܢ ܂ ܟܠ ܢܟܠܐ ܠܠܫܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܡ̣ܢ ܡܡܠܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܙ̇ܕܩ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܢܟܦܘܬܟ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܃ ܟܠ ܨܪܝܟܘܬܐ ܂ ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܕܓܠܘܬܐ ܂ ܘܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܡܬܐܠܨ ܂ ܢܢ ܠܡܚܫ ܟܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܪܟܒܗ ܟܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܝܠܠ ܂ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܗܢܐ X · ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܫܘܢܝܐ ܕܐܢܩܐ ܪܡܙܐ ܂ ܠܘ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܚܣ ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܚ̇ܙܐ ܂ ܝX ܂ X ܢܐ ܒܣܘܪܥܢܐ̈ ܕܬܢܢ ܆ ܕܠܝ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܫܘܬܦܐ ܕܣܘܥܪܢܝܟܘܢ̈ ܘܕܡܠܝܟܘܢ̈ ܆ ܒܟܠܗܝܢ ܟܠ ܩܕܝܡ ܐܝܬܝ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘܐܚܐ ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ· ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܛܒܬܐ ܒܝܫܬܐ ܠܡܥܒܕ ܂ ܠܐ ܡ̇ܕܝܢ ܙ̇ܕܡ ܟܠ ܕܚܘܒܐ ܃ ܕܬܗܦܘܟ ܒܝܫܐܝܬ ܠܟܝܢܗ ܕܚܘܒܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܕܡܘܗܝ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܂ ܕܛܟ ܐܬܡܨܐ ܕܫܪܟܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ ܒܚܝܐ̈ ܟܠ ܒܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܂ X XX ܂ ܐܠܗܐ ܃ ܒܙܒܢܐ ܕܕܒܚܬܐ ܕܚܠܦ
IšoAdiab:Epist ܫ̇ܘܐ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܃ ܐܬܚܣܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܥܝܕܐ ܃ ܟܠ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܡ̇ܕܝܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ · ܙ X · ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܘܚܕܢܝ ܆ ܠܐ ܗܘܬ ܪܒܐ ܨܒܘܬܐ ܃ ܐ ܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܠ ܡܢܟ ܐܬܡܛܝ ܟܠ ܐܝܕܐ ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ ܐܬܥܪܙܠ ܆ ܠܐ ܟܬܪ ܥܕܡܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܗܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ ܫܪܝܪ ܠܐ ܡܬܬܣܝܡ ܆ ܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܠܐ ܟܠ ܦܗܝܐ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܠܐ ܩܘܡܐ ܡܟܪܙܝܢ ܂ ܕܠܐ ܩܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܟܘܢ ܂ ܂ ܬܘܒ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܝ ܐܚܘܢ ܚܒܝܒܐ ܡܪܝ ܝ ܟܠ ܡܕ ܢܬܗ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܒܡܪܢ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܫܡܗܝܢ̈· ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܘܟ ܂ ܘܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܡ̣ܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܒ̣ܕ ܠܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܩܛܠ ܓܝܪ ܟܠ ܆ ܙ Xܝ̇X ܂ X ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܪܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܡܟܝܟܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܗܪܝܢ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗ ܟܠܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܠ ܘܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܗ ܠܡܪܢ ܃ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܠܝܬ
IšoAdiab:Epist ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܛܝܒܝܢܢ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܘܟܠ ܪܘܡܐ ܕܡܬܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܫ̇ܒܝܢܢ