simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܃ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X0ܟܠ ܃ ܘܢܗܘܐ ܗܟܢܐ ܘܟܠܢ ܟܠ ܐܣܒܪܘ ܕܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܆ ܘܚܟܡܬܐ ܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܢܒ̣ܗܐ ܕܚܘܫܒܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܝܐܒ ܠܦܓܥܐ ܕܚܒܝܒܘܗܝ̈ ܆ ܟܠ ܠܝܘܢܢܢX XܢܢX ܒXܪX XܝܠX· ܃ · ܣܘܘܚܐ ܡܬܩܪܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܨܠܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܒܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܚܢܢܝܫܘܥ ܂ ܟܠ ܠܟܠ ܚܒܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܠܩܕܫ ܒܟܠ ܘܚܣܝܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܫܘܪܪܐ ܕܣܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܥܠܝܟܘ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܟܠ ܡܝܬܪܐܝܬ ܂ ܠܟܠ ܕܨ̇ܒܝܢ ܫܦܝܪ ܠܡܚܐ ܂ ܘܐܦ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܆ ܐܝܟ ܡܬܠܚܡܢܘܬܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܦܘܠܘܣ ܂ ܐܦܢ ܐܢܬ ܂ ܐܦܢ ܟܠ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ
IšoAdiab:Epist ܆ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܟܘܢܝܐ̈ ܦܫ ܛܐ ܃ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܫܝXܠܐ̈ ܟܠ ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܃ ܗܝ̇ ܕܚܢܢ ܒܗ̇ ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܢܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܆ ܘܚܟܡܬܐ ܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X0ܟܠ ܃ ܟܠ ܗܘ ܪܒܐ ܕܥܠܝܟ ܒܠܚܘܕ ܐܣܒܪܘ ܕܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܆ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܟܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܟܠ ܥܘܡܪܐ ܕܬܘܬܒܘܬܟܘܢ ܃ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܇ ܠܡܥܒܕ ܬܪܘܢܘܣ ܩܕܝܫܐ ܕܨ̇ܠܡ ܦܪܨܘܦܗ ܣܓܝܕܐ ܃ ܟܠ ܝܝ ܩܕܝܫܐ ܕܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܬܒܝܠ ܦܪ̣ܫ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܐܕܢܚܬܘܢ ܂ ܘܢܨܚܢܐ ܕܣܗܕܘܬܟܘܢ ܐܦ ܦܘܡܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܟܠ ܂ ܐܠܐ ܒܓܠܝܘܬܗ ܕܫܪܪܐ ܠܦܪܗܣܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܛܒܬܐ ܩܕܡ
IšoAdiab:Epist ܐܢܫ ܃ ܐܘܩܝܢܘܣ ܣܓܝܕܐ ܘܢܝܫܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܃ ܕܣ̇ܦܩ ܝ ܟܠ ܕܠܝ̣ܚܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܐܝܬ ܠܟ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܢܫ ܠܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܛܒ ܬܪܝܨܝܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܕܟܕ ܢܙܕܕܩ X ܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܝܟܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܆ ܢܘܕܐ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܗܫܐ Xܣܬܒܪܐ ܡܚܫܢܝܬܐ ܂ ܘܐܢ ܟܠ ·ܝ Xܘܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬܡܨܝ ܠܡܣܥܪ ܆ ܡܝܬܪ ܗܘ̣ Xܘܬ ܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܦܣܩܘ̈ ܕܐܫܬܟܚܘ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܚܪܡ ܗܘ̣ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܒܚܕܐ ܫܠܡܘܬ ܘܡܚܪܡܝܢ ܘܫ̇ܕܝܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܐܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܗ ܐܢܢܩܐ ܕܫܘܡܗܐ ܘܛܟܣܐ̈ ܥܕܬܝܐ̈ ܬܒ̇ܥܝܢ ܟܠ ܛܒܐ̈ ܒܥܝܕܗܘܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܒܓܘܫܡܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܇ ܠܛܒܬܐ ܕܒܢ ܕܠܐ ܬܚܠܘܨ ܂ ܐ ܟܠ ܒܙܒܢ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫ̇ܠܝܘܬܗ ܕܡܕܥܐ ܆ · ܝܝ̤ ܂ ܝ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܒܗܢܐ ܂ X ܂ ܐܢ ܠܐ ܢܣܢܐ ܟܠ ܠܡܣܓܦܢܗ ܕܗܢܐ ܂ ܐܚܝܕܝܢܢ ܗ ܘ ܟܠ ܡܗ ܡܢܝܢ ܃ ܫܘܚܛܐ ܝ-ܝ ܕܫܘܦܪܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܬܩܝܡ
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܐ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܘܚܝܐ̈ ܕܥܩܬܐ ܣܝܒܪܬ ܥܕ ܗܫܐ ܒܓܘܐ ܟܠ ܃ ܕܒܥܓܠ ܬܘܪܨܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܫܟܚ ܒܦܓܥܐ ܕܚܘܒܟܘܢ ܡ̇ܠܐ
IšoAdiab:Epist ܒܝܫܢ̈ ܐܝܟ ܂ ܦܠܚܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܂ ܘܚܡܣܢܘ ܫܦܝܪ ܒܛܒܬܟܘܢ̈ ܟܠ ܡܬܦܟܪܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܂ ܐܙܕܗܪܘ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܒܝܫܢ̈ ܡܕ ܩܢ ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܫܝܛܘܬܐ ܘܨܥܪܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܠ ܥܬܝܪܐ̈ ܃ ܘܡܣܒܐ ܩܛܝܪܝܐ ܕܣܘܢܩܢܐ̈ ܡܚܣܕܐ̈ ܃ ܕܡܢܗܝܢ