simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܝܬܪܐ X83 ܡܢ ܫܒܬܐ ܚܕܒܫܒܐ . X⁰⁹ ܡܛܠܗܢܐ ܐܚܝܢ̈ .
DidascApost ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܕܐ ܟܠ ܕܬܫܠܡ . ܐܦܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܛܘܪ ܐܢܘܢ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܝܛ ܗܘ
DidascApost ܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ . ܐܠܐܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܟܠ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܢܩܦܝܢ ܠܢܡܘܣܐ ܘܠܢܒܝܐ̈ . ܘܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܝܢ X⁷¹ܕܝ̇ܡܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܚ̇ܛܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܟܠ X⁶⁹ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ . ܕܟܠ ܕܝ̇ܡܐ ⁷⁰ܝ ܒܡܕܒܚܐ ܠܐ ܚ̇ܛܐ :
DidascApost X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ ܝ̇ܡܐ ܒܗ . ܘܒܟܠ ܕܐܝ-ܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܐܘ̇ ܡܕܒܚܐ ܝ X⁷ܕܗ̣ܘ X⁷ܡܩܕܫ X X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ .
DidascApost ܓܝܪ X0ܕܢܠܘܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܝܛ ܗ̇ܘ . ܘܟܠ ܕܡܒܪܟ ⁶ܝ ܒܪܝܟ ܗܘ ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ X X ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܘܛܬܐ ܬܐܪܬ .