simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ ܟܠ ܟܠ ⁷⁰ܚܝܘܬܐ ܢ ⁷ܕܕܒܪܐ . ܘܐܬܒܕܪܝ̈ X ⁷ܘܛܥܝ̈ X ⁷ܥܢܝ̈ . ܥܠ
DidascApost ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ ܟܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܐܬܒܕܪܝ̈ ܟܠ X ⁷ܘܛܥܝ̈ X ⁷ܥܢܝ̈ . ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ
DidascApost ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܐܬܒܕܪܝ̈ ܥܢܝ̈ . ܘܠܝܬ ܕܬ̇ܒܥ ܘܦ̇ܩܕ . ܟܠ . ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ
DidascApost ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܒܕܪܝ ⁹⁷ ܕܝܠܗ ܕܐܦܝܝXܩܘܦܐ : ܕܒܝܦܝܛܘܬܐ ܟܠ ܒܝܢܬܗܝܢ . ⁹⁴ܗܟܢܐ ܐܣܥܘܪ ܥܢܝ ܘܐܟܢܫ ⁹⁵ܐܢܝܢ ⁹⁶ܡܢ
DidascApost ܝXܢ . ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܐܡܪ Xܢ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܕܟܠ ܟܠ ܡܢܗܐܝܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܇ ܒܬܪ ܝXܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܦܩܕܬ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܦܩܕ X⁶⁷ X ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܝܗܒܬ X⁶⁵ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ . X⁶⁶ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܛܪܘܢ
DidascApost ܕܥܡܟܘܢ . ܘܗܟܢܐ X X X25ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ -- ⁶ X X -- ⁶²ܛܥܝܢܬܘܢ -- ⁶⁰ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܢܣܒܝܢ ܡܢ
DidascApost ܩܘܕܫܐ ܕܡܬܩܕܫ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܡܢ ܒܬܪܟ . ܢܡܘܣܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܗܢܐ ¹⁴⁴ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܢ
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ ¹⁴⁵ܩܘܕܫܐ̈ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ܟܠ ܇ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ .
DidascApost ¹ ⁸ܕܟܪܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ . ¹⁴⁹ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ ܩܘܕܫܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܟܠ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ⁴⁶ܢ ܡܩܕܫܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ ¹⁴⁷
DidascApost ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܠܟ ܝܗ̇ܒܬܐܢܝܢ XX ܘܠܒܢܝܟ̈ ܟܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܟ ⁵ܢ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܘܗܒܬܗܘܢ̈ X ܇ ¹⁵ܡܢ
DidascApost ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ . ܟܠ X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܟܠ XX ܘܠܒܢܝܟ̈ ܘܠܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ .
DidascApost X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ ܟܠ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ .
DidascApost ܕܢܬܠܘܢ ܠܡܪܝܐ ܠܟ ܢܗܘܝܢ̈ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܟܠ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ XX¹ ܕܥܒܘܪܐ ܇
DidascApost ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗܝܢ X⁶ܢ . ܘܟܠ ܚܪܡܐ ⁵⁷ܢ ܟܠ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ XX¹ ܕܥܒܘܪܐ ܇ ܟܠ ܕܢܬܠܘܢ ܠܡܪܝܐ ܠܟ ܢܗܘܝܢ̈ .
DidascApost ܒܣܪ ܇ ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 0ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ ܟܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܝX ܠܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܠ ܕܦ̇ܬܚ ⁶⁰ܡܪܒܥܐ ⁶¹ܢ ܡܢ
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 0ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ ܠܟ X ܟܠ ܝX ܠܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܠ ܕܦ̇ܬܚ ⁶⁰ܡܪܒܥܐ ⁶¹ܢ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܇
DidascApost ¹⁹⁰ܕܢܦܪܫܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܠܡܪܝܐ . ܝܗܒܬ ܐܢܘܢ ܠܠܘܝܐ̈ ܟܠ ܠܐ· ܢܐܪܬܘܢ ܝܘܪܬܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܥܣܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
DidascApost ܡܥܣܪܝܟܘܢ̈ X⁰⁵ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ X⁰⁶ܡܢ ܟܠܗܘܢ Xܘ 1X -- ܟܠ . ܗܟܢܐ ܬܦܪܫܘܢ ܐܦ ܝ X⁰ܐܢܬܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ . X⁰ܡܢ
DidascApost ܡܕܒܕ XX . ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܝܩܪ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ²⁴ ܡܛܠ ܟܠ . ܘܡ̣̇ܠܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ ܚܝܠܬܢܐ . ܗܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܚܝܕ