simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ . 5 ܘܡܢܟܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܪ . . ܡܚܦܛ ⁹⁸ܠܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ
DidascApost ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ . ܘܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ . ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܟܠ X⁵ X ܪܝܩܩܠܝܐ ܕܫ̇ܠܝܝܢܐ ܕܝܕܣܩܠܝܐ X X ¹ ܒܫܡ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܢܩܪܘܢ ܐܒܐ : ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܐ ⁹ܘܫܘܬܦܐ̈ ܕܒܪܗ ܘܚܒܝܒܗ ܟܠ ܪܒܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣܒܘ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܚܝ̣ܕ
DidascApost . ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܐܒܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܕܗܢܐ ܕܩ̇ܐܡ 20ܘܕܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
DidascApost XX ܦܘܕܐ XX . ܟܕ ܝ̇ܕܥܝܢ X ܕܡܠܬܐ X⁵ܐܝܬ ³⁶ܠܗܘܢ X⁷ܠܡܬܠ ܟܠ ²⁹ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܢܙܕܗܪܘX ܘܢܛܪܘܢ X⁰ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ³¹ܡܢ
DidascApost ܒܝܫܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܕܡܐ ܠܗ . ܠ ܐ ¹⁵¹ܬܗܘܐ ܪܓܘܙܬܢܐ XXܢ ܡܝܬܐ ܟܠ ܡܢ ܢܦܫܟ . ܝXܢܐܢܕܪܐܘܣ XXܢ ܐܡ̣ܪ ¹X⁰ܒܪܝ ܥܪܘܩ ܡܢ
DidascApost ܕܕܡܐ ܠܗ . ܠ ܐ ¹⁵¹ܬܗܘܐ ܪܓܘܙܬܢܐ XXܢ ܡܝܬܐ XX¹ ܓܝܪ ܟܠ . ܝXܢܐܢܕܪܐܘܣ XXܢ ܐܡ̣ܪ ¹X⁰ܒܪܝ ܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ . ܘܡܢ
DidascApost XXX ܒܝܫܬܐ ⁶ܝX . ܬܡܝܡܐ ⁷ܝX ܘܫܠܝܐ . XX⁸ XX⁹ܛܒܐ ܕܢ̇ܛܪ ܟܠ ²X²ܪܘܚܐ ܡܪܚܡܢܐ XXX . ܥ̇ܒܕ ܫܠܡܐ ⁴ܝX . ܕܟܝܐ 5ܒܠܒܐ ܡܢ
DidascApost ܒܝܫܬܐ̈ ܘܛܠܘܡܝܐ ܘܥ̇ܘ̣ܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ⁶⁰ܬܘܒ ܆ ܟܠ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ X⁹ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܟܐ ܡܢ
DidascApost ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ¹⁴¹ܢܫܟܚ ܢܐܠܘܨܐܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܘܢܠܒܒ ܟܠ ¹X⁹ܢܗܘܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܗܘܐ ¹ ⁰ܪܚܝܩ X ܪܥ̇ܝܐ ܡܢ
DidascApost ܕܫ̇ܡܥ ܩܠܐ ¹⁵⁴ܕܩܪܢܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܘܬܐܬܐ ܚܪܒܐ ܟܠ ܕܐܬܝܐ 5ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܢܩܪܐ ܒܩܪܢܐ ܘܢܙܗܪ ܠܥܡܐ ܆ ܘܢܫܡܥ
DidascApost ܡܠ̣ܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠܬܝ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ ܆ ܟܠ ⁴⁸ܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܝ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
DidascApost ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ : ܘܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܕܘܟܬܟ : ܕܒܕܡܘܬܗ ⁰⁶ܢ 0ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܝ̇ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܘܡܠܦ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁰⁷ܢ ܟܠ ⁰⁶ܢ 0ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܠܟܘܢ ܗܘ ⁰⁹ܓܝܪ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܡܝܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܕܡܕܡ ܟܠ ܠܟ ¹⁰⁸ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܕܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܇ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܩܒܠ ܒܪܚܡܐ̈ X . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ Xܟܠ . ܟܠ X XXX ܕܘܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܓܙܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܐܣ ܝ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܘܡܩܘܐ ܕܠܐ ܚܛܗܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܇ ܕܒܫܝܘܠ ܡܢܘ ܡܘܕܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ 5ܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܡܩܘܐ
DidascApost ܩܛܪܐ XX⁴ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣ̣ܘܩ X⁵ܝ ܟܠ ܡܐܣܕܝܬܐ̈ ܕܩܛܝܪܐ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܕܐܡ̇ܪ XXX ܡܪܝܐ . ܫ̣ܪܝ
DidascApost ܡܐܣܕܝܬܐ̈ ܕܩܛܝܪܐ XX⁶ܘܕܥܠܘܒܘܬܐ 0 . XX⁷ ܩܦܠܐܘܢ ܟܠ XXX ܡܪܝܐ . ܫ̣ܪܝ ܟܠ ܩܛܪܐ XX⁴ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣ̣ܘܩ X⁵ܝ
DidascApost . ܘܢܣ-ܒܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ . ܠܟܘܢ ܗܘ ⁷ܓܝܪ X ܠ ܟܠ ܘܫ̇ܪܐ ܒܝܕ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܕܥ̣ ܕܘܟܬܟ ⁵ܕܕܐܠܗܐ ⁶ܗܝ ܐܚܝܕ