simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ . 5 ܘܡܢܟܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܪ . . ܡܚܦܛ ⁹⁸ܠܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ
DidascApost ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ . ܘܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ . ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܟܠ X⁵ X ܪܝܩܩܠܝܐ ܕܫ̇ܠܝܝܢܐ </page><page> ܕܝܕܣܩܠܝܐ X X ¹ ܒܫܡ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܢܩܪܘܢ ܐܒܐ : ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܐ ⁹ܘܫܘܬܦܐ̈ ܕܒܪܗ ܘܚܒܝܒܗ ܟܠ ܪܒܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣܒܘ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܚܝ̣ܕ
DidascApost . ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܐܒܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܕܗܢܐ ܕܩ̇ܐܡ 20ܘܕܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
DidascApost XX ܦܘܕܐ XX . ܟܕ ܝ̇ܕܥܝܢ X ܕܡܠܬܐ X⁵ܐܝܬ ³⁶ܠܗܘܢ X⁷ܠܡܬܠ ܟܠ ²⁹ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܢܙܕܗܪܘX ܘܢܛܪܘܢ X⁰ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ³¹ܡܢ
DidascApost ܒܝܫܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܕܡܐ ܠܗ . ܠ ܐ ¹⁵¹ܬܗܘܐ ܪܓܘܙܬܢܐ XXܢ ܡܝܬܐ ܟܠ ܡܢ ܢܦܫܟ . ܝXܢܐܢܕܪܐܘܣ XXܢ ܐܡ̣ܪ ¹X⁰ܒܪܝ ܥܪܘܩ ܡܢ
DidascApost ܕܕܡܐ ܠܗ . ܠ ܐ ¹⁵¹ܬܗܘܐ ܪܓܘܙܬܢܐ XXܢ ܡܝܬܐ XX¹ ܓܝܪ ܟܠ . ܝXܢܐܢܕܪܐܘܣ XXܢ ܐܡ̣ܪ ¹X⁰ܒܪܝ ܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ . ܘܡܢ
DidascApost XXX ܒܝܫܬܐ ⁶ܝX . ܬܡܝܡܐ ⁷ܝX ܘܫܠܝܐ . XX⁸ XX⁹ܛܒܐ ܕܢ̇ܛܪ ܟܠ ²X²ܪܘܚܐ ܡܪܚܡܢܐ XXX . ܥ̇ܒܕ ܫܠܡܐ ⁴ܝX . ܕܟܝܐ 5ܒܠܒܐ ܡܢ
DidascApost ܒܝܫܬܐ̈ ܘܛܠܘܡܝܐ ܘܥ̇ܘ̣ܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ⁶⁰ܬܘܒ ܆ ܟܠ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ X⁹ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܟܐ ܡܢ
DidascApost ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ¹⁴¹ܢܫܟܚ ܢܐܠܘܨܐܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܘܢܠܒܒ ܟܠ ¹X⁹ܢܗܘܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܗܘܐ ¹ ⁰ܪܚܝܩ X ܪܥ̇ܝܐ ܡܢ
DidascApost ܕܫ̇ܡܥ ܩܠܐ ¹⁵⁴ܕܩܪܢܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܘܬܐܬܐ ܚܪܒܐ ܟܠ ܕܐܬܝܐ 5ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܢܩܪܐ ܒܩܪܢܐ ܘܢܙܗܪ ܠܥܡܐ ܆ ܘܢܫܡܥ
DidascApost ܡܠ̣ܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠܬܝ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ ܆ ܟܠ ⁴⁸ܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܝ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
DidascApost ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ : ܘܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܕܘܟܬܟ : ܕܒܕܡܘܬܗ ⁰⁶ܢ 0ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܝ̇ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܘܡܠܦ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁰⁷ܢ ܟܠ ⁰⁶ܢ 0ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܠܟܘܢ ܗܘ ⁰⁹ܓܝܪ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܡܝܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܕܡܕܡ ܟܠ ܠܟ ¹⁰⁸ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܕܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܇ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܩܒܠ ܒܪܚܡܐ̈ X . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ Xܟܠ . ܟܠ X XXX ܕܘܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܓܙܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܐܣ ܝ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܘܡܩܘܐ ܕܠܐ ܚܛܗܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܇ ܕܒܫܝܘܠ ܡܢܘ ܡܘܕܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ 5ܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܡܩܘܐ
DidascApost ܩܛܪܐ XX⁴ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣ̣ܘܩ X⁵ܝ ܟܠ ܡܐܣܕܝܬܐ̈ ܕܩܛܝܪܐ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܕܐܡ̇ܪ XXX ܡܪܝܐ . ܫ̣ܪܝ
DidascApost ܡܐܣܕܝܬܐ̈ ܕܩܛܝܪܐ XX⁶ܘܕܥܠܘܒܘܬܐ 0 . XX⁷ ܩܦܠܐܘܢ ܟܠ XXX ܡܪܝܐ . ܫ̣ܪܝ ܟܠ ܩܛܪܐ XX⁴ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣ̣ܘܩ X⁵ܝ
DidascApost . ܘܢܣ-ܒܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ . ܠܟܘܢ ܗܘ ⁷ܓܝܪ X ܠ ܟܠ ܘܫ̇ܪܐ ܒܝܕ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܕܥ̣ ܕܘܟܬܟ ⁵ܕܕܐܠܗܐ ⁶ܗܝ ܐܚܝܕ
DidascApost ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ ܟܠ ܟܠ ⁷⁰ܚܝܘܬܐ ܢ ⁷ܕܕܒܪܐ . ܘܐܬܒܕܪܝ̈ X ⁷ܘܛܥܝ̈ X ⁷ܥܢܝ̈ . ܥܠ
DidascApost ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ ܟܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܐܬܒܕܪܝ̈ ܟܠ X ⁷ܘܛܥܝ̈ X ⁷ܥܢܝ̈ . ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ
DidascApost ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܐܬܒܕܪܝ̈ ܥܢܝ̈ . ܘܠܝܬ ܕܬ̇ܒܥ ܘܦ̇ܩܕ . ܟܠ . ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ
DidascApost ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܒܕܪܝ ⁹⁷ ܕܝܠܗ ܕܐܦܝܝXܩܘܦܐ : ܕܒܝܦܝܛܘܬܐ ܟܠ ܒܝܢܬܗܝܢ . ⁹⁴ܗܟܢܐ ܐܣܥܘܪ ܥܢܝ ܘܐܟܢܫ ⁹⁵ܐܢܝܢ ⁹⁶ܡܢ
DidascApost ܝXܢ . ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܐܡܪ Xܢ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܕܟܠ ܟܠ ܡܢܗܐܝܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܇ ܒܬܪ ܝXܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܦܩܕܬ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܦܩܕ X⁶⁷ X ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܝܗܒܬ X⁶⁵ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ . X⁶⁶ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܛܪܘܢ
DidascApost ܕܥܡܟܘܢ . ܘܗܟܢܐ X X X25ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ -- ⁶ X X -- ⁶²ܛܥܝܢܬܘܢ -- ⁶⁰ܐܢܫ </page><page> ܠܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܢܣܒܝܢ ܡܢ
DidascApost ܩܘܕܫܐ ܕܡܬܩܕܫ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܡܢ ܒܬܪܟ . ܢܡܘܣܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܗܢܐ ¹⁴⁴ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܢ
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ ¹⁴⁵ܩܘܕܫܐ̈ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ܟܠ ܇ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ .
DidascApost ¹ ⁸ܕܟܪܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ . ¹⁴⁹ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ ܩܘܕܫܐ </page><page> ܢܗܘܐ ܠܟ ܟܠ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ⁴⁶ܢ ܡܩܕܫܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ ¹⁴⁷
DidascApost ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܠܟ ܝܗ̇ܒܬܐܢܝܢ XX ܘܠܒܢܝܟ̈ ܟܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܟ ⁵ܢ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܘܗܒܬܗܘܢ̈ X ܇ ¹⁵ܡܢ
DidascApost ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ . ܟܠ X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܟܠ XX ܘܠܒܢܝܟ̈ ܘܠܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ .
DidascApost X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ ܟܠ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ .
DidascApost ܕܢܬܠܘܢ ܠܡܪܝܐ ܠܟ ܢܗܘܝܢ̈ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܟܠ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ XX¹ ܕܥܒܘܪܐ ܇
DidascApost ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗܝܢ X⁶ܢ . ܘܟܠ ܚܪܡܐ ⁵⁷ܢ ܟܠ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ XX¹ ܕܥܒܘܪܐ ܇ ܟܠ ܕܢܬܠܘܢ ܠܡܪܝܐ ܠܟ ܢܗܘܝܢ̈ .
DidascApost ܒܣܪ ܇ ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 0ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ ܟܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܝX ܠܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܠ ܕܦ̇ܬܚ ⁶⁰ܡܪܒܥܐ ⁶¹ܢ ܡܢ
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 0ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ ܠܟ X ܟܠ ܝX ܠܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܠ ܕܦ̇ܬܚ ⁶⁰ܡܪܒܥܐ ⁶¹ܢ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܇
DidascApost ¹⁹⁰ܕܢܦܪܫܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܠܡܪܝܐ . ܝܗܒܬ ܐܢܘܢ ܠܠܘܝܐ̈ ܟܠ ܠܐ· ܢܐܪܬܘܢ ܝܘܪܬܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܥܣܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
DidascApost ܡܥܣܪܝܟܘܢ̈ X⁰⁵ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ X⁰⁶ܡܢ ܟܠܗܘܢ Xܘ 1X -- ܟܠ . ܗܟܢܐ ܬܦܪܫܘܢ ܐܦ ܝ X⁰ܐܢܬܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ . X⁰ܡܢ
DidascApost ܡܕܒܕ XX . ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܝܩܪ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ²⁴ ܡܛܠ ܟܠ . ܘܡ̣̇ܠܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ ܚܝܠܬܢܐ . ܗܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܚܝܕ
DidascApost ܝ̇ܬܒ 25 ܠܟܘܢ . ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩ̇ܐܡ . -- X ܟܠ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ²⁴ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܗܒ ܠܚܕܐ ⁵⁹ܡܢ ܐܪܡܠܬܐ̈ . ܐܥܦܐ ܢܗܘܐ ܟܠ XX ܐܦܢ X ܠܐ ܡܣܬܩܒܠ . ܠܐܝܩܪܗ X⁸ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ X
DidascApost ܇ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܡܬܩܪܒ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ . ܟܠܡܕܡ ܗܟܝܠ ܟܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ⁷ܒܝܕ ܡܫܡܫܢܐ̈ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ </page><page> ܐܚܝܕ
DidascApost ܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ XX . ¹ܗܘܝܬܘܢ ܡܘܕܥܝܢ ܠܗ ܆ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܐܝܟ ܢܒܝܐ . 20 ܘܡܛܠ ⁰ܝܢ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ
DidascApost ܡܣܟܠ . ܘܬܘܒ ܝX ¹ܕܝܢ ܐܢ ܝ ¹ܥܠ ܡܫܡܫܢܐ Xܝ ¹ܢܡܠܠ ܐܢܫ ܟܠ ܥܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ : ܐܘ̇ ܒܡܠܬܐ : ܐܘ̇ ܒܥܒ̇ܕܐ ܆ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܓܝܪ ܕܢܨܥܪ ¹⁷⁰ܠܐܒܘܗܝ ܐܘ̇ ¹⁷¹ ܠܐܡܗ ܝ ¹⁷ܡܡܬ ܢܡܘܬ . ܟܠ X⁶⁸ܘܐܚܒ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ : ¹⁶⁹ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܘܐܡܟ .
DidascApost ܟܡܐ ܕܡܬܒܥܝܢ ܠܗ ܠܦܘܬ XX⁰ܬܫܡܫܬܗ ¹ܝX ܕܒܝܬܐ . ܘܡܢܐ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܗ X ܘܒܢܝ̈ ܡܘܬܒܗ . ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܐܦܘܕܝܩܢܐ̈
DidascApost X¹ܝ ܝܗܝܒ ܠܗ XܝX . ܐܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡ̇ܚܒܝܢ ܝܝ ²ܠܗ ܟܠ ܒܫܡܝܐ ܝXXX¹X -- ²² </page><page> ܓܝܪ ܪܒܐ ܕܫܡܝܐ . ܗܘ̇ ܕܐܚܝܕ
DidascApost ܡܠܬܐ . ⁵ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܢܫܬܡܥ ܆ ܐܟܣܝܗܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܟܠ ܕܛܥܝܢ . ܡܛܠ X ܗܢܐ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ X ⁴ܣܗܕܝܢ̈ ܬܩܘܡ
DidascApost ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܘܢܚܘܐ ܦܐܪܐ̈ X ¹¹ܕܬ⬩ܝܒܘܬܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܟܠ ܘܐܚܘܕܘ ¹⁰ܢ ܐܢܘܢ ܘܐܦܢܘ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܢܬܘܒ
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ
DidascApost X X⁹ܩܛܪܐ̈ ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣܩ ܡܐܣܪܝܬܐ̈ X X⁹ܕܩܛܝܪܐ ܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܆ ܩܦ ܠܦܬܓܡܗ X⁹⁰ܕܡܪܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܇ X⁹ܫܪܝ
DidascApost ܗܪܣܝܣ̈ : ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܡܪܝܐ̈ . X ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܟܠ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܡܦܩܕ ܘܡܙܗܪ ܠܢ ܝܝ . ¹ܕܡܠܝܐܝܬ Xܝ¹ ܢܬܪܚܩ ܡܢ
DidascApost ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܒܥܕܬܐ ܆ ܒܥܒܕܝܟܘܢ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܟܠ ܝ ¹ܗܟܝܠ ¹X⁸ܡܗܝܡܢܐ̈ : X⁹ܒܟܠܝܘܡ ¹ ⁰ ܘܒܟܠܥܕܢ ⁴¹ܢ :
DidascApost ܨܒ̣ܘ ܕܐܝܬ ܆ ܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ·20 ⁷ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܟܠ . ܕܐܢ ܢܫܬܘܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܚܕܐ : ⁷⁶ ܘܢܫܐܠܘܢ ܥܠ
DidascApost ܐܚܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ : ¹⁷⁹ܕܡܫܬܡܥ ¹⁸⁰ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܟܠ ܆ ܐܢܬܝܢ ܕܠܐ ܥܕܠܝܐ ܗܘܝܢ̈ ܐܢܬܝܢ ⁷⁸ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܐܦ
DidascApost ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫܟܘܢ . ܐܘ̇ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫܟܝܢ X ܀ ⁸ ܟܠ -- ¹⁷³ܚܝܒܝܢ̈ ⁷²ܢ -- X ܕܬܐܢܠܘܢ -- ¹⁷¹ </page><page> ܦܬܓܡܐ ܥܠ
DidascApost ܡ̇ܢ ܓܝܪ ⁰ܝܝ ܕܠܐ̇ܛ ܠܐܢܫ ܢXܝ ܣܪܝܩܐܝܬ . ܠܢܦܫܗ ܗܘ ܠܐ̇ܛ ܟܠ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܕܢܩܒܠ ܠܘܛܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X⁹ܝ ܕܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ .
DidascApost ⁷ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܡܐ ⁸ܕܗ̣ܘܐ ܙܒܢܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ ܠܗ ܟܠ ܠܛܠܝܐ ܒܕܘܟܬ ܒܢܝܐ̈ . ܘܠܛܠܝܬܐ ܕܝܢ ⁶ܢܣܒܝܗ̇ .
DidascApost ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܕܡ ⁶ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܣܒܝܢ . ܥܠ ܕܐܠܨܘ ܕܘܟܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ .
DidascApost ܢ ܇ ܒܝܕ ܒܪܗ ܚܒܝܒܐ ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ . ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܩܒܠܬܐ X ¹ܢܩܪܒܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ Xܢ ܐܚܝܕ X
DidascApost ⁵ܝ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܐܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܝ . ܟܠ ܠܐܠܗܐ : ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܡܠܝܢ ⁴ܝ ܨܒܝܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܇
DidascApost : ܘܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ : ܕܠܗܘܢ XX⁸ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ : ܠܥܠܡ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚ ܐ : ܘܒܐܠܗܐ XX⁶ܐܒܘܗܝ XX⁷ܡܪܝܐ X ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܒܝܕ ܐܠܗܐ 0ܦܪܘܩܢ ܆ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܡܠ̣ܟ X ܡܩܝܡ ܠܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܐܢ ܢܬܩܪܐ ܠܘܬ ܗܕܐ . ܡܩܝܡ ܠܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ X ܐܚܝܕ
DidascApost ܛܒܬܐ̈ ܇ ܕܡ̣ܠܟ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܢ ܒܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܢܬܕܡܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ⁶⁵ܢܗܝܡܢ ¹⁶⁶ ܕܢܣܒܝܢܢ ܡܢܗ
DidascApost ܣܟܠܘܬܐ̈ ܇ ܕܐܬܪܝܡܘ X⁰⁶ܘܐܬܕܒܪܘ 20 ܡܢ ܟܠܗ ܥ̣̇ܘܠܐ ܇ ܟܠ . ܛܘܒܢܐ̈ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ X⁰ܣܗܕܐ̈ ܘܕܟܝܐ̈ X X⁰ܡܢ
DidascApost ܕܥܒܕܘ ܒܝ . ܡܛܠܗܢܐ ܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܟܠ ܚܕ ܦܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܢܫܬܒܩ ܠܗܘܢ
DidascApost ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܒܠܝܢ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܇ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕ̇ X ܟܠ ܘܢܬܒܣܡ X0 ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܪ . . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ . ܕܚܕܘ
DidascApost ܡܕܝܢܐ ܘܡܢ ܟܠ ܩܘܪܝܐ̈ : ܕܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢ X ܟܠ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܆ ܕܡܢ
DidascApost ܩܘܪܝܐ̈ : ܕܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢ X ܦܣܟܐ ܟܠ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܆ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܡܢ
DidascApost X²ܝ : ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ XXX ܡܕܡ XX ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܥܡܐ ܠܡܥܒܕ : ܟܠ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ¹ܝܝ ܆ ܘܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܟܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ⁸⁹ܝ ܗܘܝܬܘX 0ܒܣܡܝܢ . ܡܚܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܠܚܛܝܬܐ .
DidascApost ܐܪܣܝܣ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܘܡܪܝܪܬܐ̈ . ⁴ܘܗܘܝܬܘܢ ܟܠ ܘܣܕܩܐ̈ X . ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܕܝܢ X ܗܘܝܬܘܢ ܙܗܝܪܝܢ ܆ ܡܢ
DidascApost ܢܓܕܦܘܢ ܘܒܩܝܡܬܐ ܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ . ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܟܠ X⁸ܘܒܢܒܝܐ̈ ܠܐ ܢܫܡܫܘܢ . X 1ܘܥܠ X X⁸ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost X ܆ ܘܠܝܫܘܥ XXXX ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . X⁴ܕܬܗܘܘܢ XX ܟܠ . X⁹ܘܫܪܪܢܢ 5ܘܣ̣ܡܢܢ ܒܗ̇ ܆ ܕܬܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ⁰ܝ ܐܚܝܕ
DidascApost X -- ³⁴ܘܠܒܪܗ ܝܫܘܥ ܆ X ܒܪܗ X ³³ </page><page> ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܟܠ X ⁵ܫܒܩܬ ܠܟܘܢ ܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܠܐ ܇ XX XXX¹ܘ XXX -- ³⁵ܐܚܝܕ
DidascApost X ¹⁰ܕܛܡܐܐ ¹⁰⁶ܘܡܣܝܒ ⁰⁷ܢ . ܘܐܬ̣ܐ ܠܝ ܬܘܒ ¹⁰⁸ܩܠܐ ܟܠ ܕܝܢ X¹⁰ 5ܐܡܪܬ . ܚܣ ¹⁰⁴ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܠܬ ܡܡܬܘܡ
DidascApost ܕܝܢ XX ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܐܡܪ ܝ . ⁵ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ . ܠܐ ܟܠ . . ܘܟܠ X¹ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ .
DidascApost ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܒܡܣܒ ⁵⁸ ܒܐܦܐ̈ ܡܓܕܦܝܢ . ܐܪܣܝܘܛܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ X⁶ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܓܕܦܝܢ . ⁵⁷ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܟܬܝܒ ܟܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܠܡܩܪܒܘ . ¹⁴⁰ܘܡܢܐ ⁴ܢ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܟܠ <page> ܐܚܪܢܐ̈ ܐܫܬܡܫ . ܘܠܐ ܕܒܚܐ̈ ܘܠܐ ܝܩܕܐ̈ ܩܪܒ . ܘܠܐ
DidascApost ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܝܬܪܐ X83 ܡܢ ܫܒܬܐ ܚܕܒܫܒܐ . X⁰⁹ ܡܛܠܗܢܐ ܐܚܝܢ̈ .
DidascApost ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܕܐ ܟܠ ܕܬܫܠܡ . ܐܦܠܐ ܡܫܟܚ </page><page> ܐܢܬ ܕܬܛܘܪ ܐܢܘܢ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܝܛ ܗܘ
DidascApost ܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ . ܐܠܐܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܟܠ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܢܩܦܝܢ ܠܢܡܘܣܐ ܘܠܢܒܝܐ̈ . ܘܠܐܠܗܐ </page><page> ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܝܢ X⁷¹ܕܝ̇ܡܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܚ̇ܛܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܟܠ X⁶⁹ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ . ܕܟܠ ܕܝ̇ܡܐ ⁷⁰ܝ ܒܡܕܒܚܐ ܠܐ ܚ̇ܛܐ :
DidascApost X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ ܝ̇ܡܐ ܒܗ . ܘܒܟܠ ܕܐܝ-ܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܐܘ̇ ܡܕܒܚܐ ܝ X⁷ܕܗ̣ܘ X⁷ܡܩܕܫ X X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ .
DidascApost ܓܝܪ X0ܕܢܠܘܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܝܛ ܗ̇ܘ . ܘܟܠ ܕܡܒܪܟ ⁶ܝ ܒܪܝܟ ܗܘ ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ X X ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܘܛܬܐ ܬܐܪܬ .