simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost XX ܦܘܕܐ XX . ܟܕ ܝ̇ܕܥܝܢ X ܕܡܠܬܐ X⁵ܐܝܬ ³⁶ܠܗܘܢ X⁷ܠܡܬܠ ܟܠ ²⁹ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܢܙܕܗܪܘX ܘܢܛܪܘܢ X⁰ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ³¹ܡܢ
DidascApost X X⁹ܩܛܪܐ̈ ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣܩ ܡܐܣܪܝܬܐ̈ X X⁹ܕܩܛܝܪܐ ܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܆ ܩܦ ܠܦܬܓܡܗ X⁹⁰ܕܡܪܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܇ X⁹ܫܪܝ
DidascApost ܡܠ̣ܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠܬܝ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ ܆ ܟܠ ⁴⁸ܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܝ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
DidascApost ܩܘܪܝܐ̈ : ܕܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢ X ܦܣܟܐ ܟܠ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܆ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܡܢ
DidascApost ܝXܢ . ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܐܡܪ Xܢ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܕܟܠ ܟܠ ܡܢܗܐܝܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܇ ܒܬܪ ܝXܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܒܣܪ ܇ ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 0ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ ܟܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܝX ܠܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܠ ܕܦ̇ܬܚ ⁶⁰ܡܪܒܥܐ ⁶¹ܢ ܡܢ
DidascApost ܩܛܪܐ XX⁴ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣ̣ܘܩ X⁵ܝ ܟܠ ܡܐܣܕܝܬܐ̈ ܕܩܛܝܪܐ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܕܐܡ̇ܪ XXX ܡܪܝܐ . ܫ̣ܪܝ
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 0ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ ܠܟ X ܟܠ ܝX ܠܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܠ ܕܦ̇ܬܚ ⁶⁰ܡܪܒܥܐ ⁶¹ܢ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܇
DidascApost ܕܥܡܟܘܢ . ܘܗܟܢܐ X X X25ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ -- ⁶ X X -- ⁶²ܛܥܝܢܬܘܢ -- ⁶⁰ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܢܣܒܝܢ ܡܢ
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ
DidascApost ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܒܠܝܢ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܇ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕ̇ X ܟܠ ܘܢܬܒܣܡ X0 ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܪ . . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ . ܕܚܕܘ
DidascApost ܡܕܒܕ XX . ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܝܩܪ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ²⁴ ܡܛܠ ܟܠ . ܘܡ̣̇ܠܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ ܚܝܠܬܢܐ . ܗܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܚܝܕ
DidascApost ܕܝܢ X⁷¹ܕܝ̇ܡܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܚ̇ܛܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܟܠ X⁶⁹ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ . ܕܟܠ ܕܝ̇ܡܐ ⁷⁰ܝ ܒܡܕܒܚܐ ܠܐ ܚ̇ܛܐ :
DidascApost ܢܩܪܘܢ ܐܒܐ : ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܐ ⁹ܘܫܘܬܦܐ̈ ܕܒܪܗ ܘܚܒܝܒܗ ܟܠ ܪܒܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣܒܘ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܚܝ̣ܕ
DidascApost X -- ³⁴ܘܠܒܪܗ ܝܫܘܥ ܆ X ܒܪܗ X ³³ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܟܠ X ⁵ܫܒܩܬ ܠܟܘܢ ܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܠܐ ܇ XX XXX¹ܘ XXX -- ³⁵ܐܚܝܕ
DidascApost ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫܟܘܢ . ܐܘ̇ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫܟܝܢ X ܀ ⁸ ܟܠ -- ¹⁷³ܚܝܒܝܢ̈ ⁷²ܢ -- X ܕܬܐܢܠܘܢ -- ¹⁷¹ ܦܬܓܡܐ ܥܠ
DidascApost ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܕܡ ⁶ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܣܒܝܢ . ܥܠ ܕܐܠܨܘ ܕܘܟܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ .
DidascApost ܡܐܣܕܝܬܐ̈ ܕܩܛܝܪܐ XX⁶ܘܕܥܠܘܒܘܬܐ 0 . XX⁷ ܩܦܠܐܘܢ ܟܠ XXX ܡܪܝܐ . ܫ̣ܪܝ ܟܠ ܩܛܪܐ XX⁴ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣ̣ܘܩ X⁵ܝ
DidascApost X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ ܟܠ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ .
DidascApost ܝ̇ܬܒ 25 ܠܟܘܢ . ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩ̇ܐܡ . -- X ܟܠ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ²⁴ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ