simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܦܩܕܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܬܬܚܝܒܐ ܗܘܬ ܕܐܝܟ ܕܠܡܪܐ ܟܠ ܐܝܠܕܬܗ . ܨ ܒܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܟ ³ܥܝܕܐ ܕܫܪܟܐ ܕܢܫܐ̈ . ܗܟܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܡ̣X ܇ ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܣ̇ܪܩ ܟܠ ܐܬ̣ܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ . 3ܘܡܢ ܐܝ]ܟܐ [ܐܬ̣ܐ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ
Chrys:ComJohn1 ܥܒܕܝܢ ܇ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ . ܒܬܪ ܗܕܐ⁴ ܟܠ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܙܕܩ ܕܡܐܬܝܬܟܘܢ ܕܠܟܐ ܗܘܬ ܡܝܬܪܐ ܥܠܝܟܘܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܡܬܪܥܡ ܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܡܕܡ ܕܦܩܚ ܠܟܘܢ ܟܠ ܕܝܢ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܓ̣ܒܝܢ ܕܢܚ̣ܫ ܘܣܥܪܢ ܗܕܐ . ܙܕܩܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܓܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܒܫܘܪܐ ܚܐܦܗ XXX ܕܠܘܬܢ ܢܟܠܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕܕ̇ ²ܙܕܩ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪܝܢ̈ ܚܢܢ |ܘܫܗܪܝܢ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܒܨܐ . ܒܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܡܠܠ ܟܠܗܝܢ . ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܘܕ ܚܕܐ ܐܘ ܚܕ ܣܪܛܐ ܒܪܝܬܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ̇ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ . ܐܦ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ̈ ܟܠ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡ ܠܒܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܥܡ
Chrys:ComJohn1 ܥܠܓܢܣ . ܐܠܐXܥܠ ܕܘܒܪܝ . Ẍ 1ܣܓܝ ܨ ܦܬܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܟܠ ܕܐܠܗܐ · ܐܢܬ ܗ ܘ ܡܠܟܗ Xܐ . ܝܣ̇ܝܠ . Xܘ . ܢ̇ . Xܩܕܠܐ ܢܬܬ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܬܐ ܒܬܪܝ . ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠ̣ ܟܠ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܓܡܝܪܐ · ܙܒܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܘܫܡܠܝ . ܗܘ̣ ܝܗܒ ܪܫܐ ܠܨ ܒܘܬܐ . 3ܘܚܪ ܒܝܫܘܥ ܟܕ ܡܗܠܟ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܡܫܬܘܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬ̣ܐ . ܘܗܘ ܣܥܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܢܬܩܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܪ ܓܫܬܐ ܗܝ̇ ܕܥܝܪܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܩ̣ܪܐ ܟܠ . X Xܒܝܢܢܢܐ . . ·XXܒܢܝܢܐ̈̈ XXXX 1 ܘܒܒܗܝܠܘܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܡ̇ܢ ܕܚܛܝܬܐ ܣ̇ܥܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܪܘܝܢ̈ ܘܫܢܝܐܝܢ ܠܐ ܦܪܝܫ ܟܠ ܚܐܪ . ܘܗܘ̇ ܕܢܟܠ ܠܚܒܪܗ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܩܪܒܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܕܫܪܟܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܥܠ ܗܕܐ . ܘܕܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܒܡܐܬܝܬܗ . ܐܬܒܩܐ ܐܝܟܢܐ ⁷|ܗܘ ܟܠ ܒܘܬܐ ܡܬܚܡ . ܒܠܚܘܕ ܚܘܐ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܗ ܕܐܬܐ ܕܡܬܚܦܛ ⁶ܐܢܬ
Chrys:ComJohn1 XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܘ ܣܘܚܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܗܢܘܢ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܘܟ̈ ܩܥ̣ܐ ܗܘܐ . ܕܡ̇ܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܐܬ̣ܐ . ܫܐܕܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܛܒܗ ܥܕܡܐ ܠܣܘܪܝܐ . ܟX ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܠܘܗܝ ܓ̣X . ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܡܨ ܥܪܝܢ ܘܡܣܟܢܝܢ̈ . X ܣܓܝ̇ܐܐ X ¹ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܓܝܦܝܢ ܟܠ ܕܕܨ ܥܪܐ ܗܝ ܕܡܟܣܐ̈ ܘܡܓܘܫܐ̈ ܘܥܒ̣ܕܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܛܒ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܠܐ ܠܗ ܣܥ̣ܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܫܬܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܘܦܬܘܪܐ ܐܬܩܢ . ܟܠ ܡܢ ܟܢܫܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܡܝܟܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܚܢܢ ܠܢܦܫܢ . ܗܘ̇ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܟܬܒ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܟܬܒ̣ ܡܥܕܪܢܐ ܗܘ ܠܡܠܦܢܘܬܐ . ܟܠ ܡܬܟܬܫܝܢܢ ܘܡܙܕܝܢܝܢ ܚܢܢ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ ܣܡܝܟܝܢܢ .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ |ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܬܗ ܠܡܫܢܝܘ ܡܢ ܗܝܟܠܐ . ܟܠ . ܗܘ̇ ܟܠܗ ܚܐܦܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܠܡܬܪܕܦܘ X X128ܬܡܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ . ܡܣܗܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ⁵ܒܢܣܝܢܐ ܝܕܥܘ ܟܠ ܐܝܟ ܫܢܝ̇ܐ . ܕܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܕܫܘ̇ܐ ⁴ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܥܡ