simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܗܘ̇ ܕܩ̇ܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ . ܥܠ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܗܘ̇ ܐܬܕܟܪ ܠܒܪܐ . ܟܠ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܟ ܒܠܡܐ . ܥܫܝܢܐ ܕܚܠܬܐ ܕܕܝܢ̣ܐ ܕܥܬܝܕ ܢܪܡܐ ܒܗ̇ . ܟܠ ܗܟܝܠ ܢܫܒܩܝܗ̇ ܠܚܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܬܬܩܫܐ . ܐܠܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܦܪܘܣ ܦܪܥ ܐܢܐ ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ ܠܘܬ ܗܢ̇ܘܢ ܟܠ ܕܢܣܝܒܪ ܕܒܝܫ ܀ ³ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܐܡܪ ܡܐ ܕܪ ܓܝܙ ܐܢܬ ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܡܟܝܟܐܝܬ . ܘܐܡܪ XܘXܬ ܗܘ̇ ܕܐܬ̣ܐ ܥܠܝܟ . ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܗܝܕܝܢ ܡܨ ܥܪ . ܗܘ̇ ܕܦܩ̇ܕ ܠܟ ܠܡܫܬܩ . ܘܣܒܠ ܐܢܬ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ . ܢܙܟܐ ܠܗܠܝܢ ܕܥܡܢ ܡܬܟܬܫܝܢ . ܕܐܦ ܟܠ ܢܛ̇ܪ ܒܗܠܝܢ ܬܟܬܘܫܝܢ̈ . ܕܒܗܝ̇ ܕܡܣܝܒܪܝܢ̈ ܚܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟܐ ܕܐܡܝܪܐ ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ . ܘܡܢܐ ܡܬܕܡܪ ܟܠ ܗܘ ܪܘܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ¹ܓܫܘܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟܐ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܒܪܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܟܠ ܐܦ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܡܬܐܡܕ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܟ ܚܒܫܢ ܐܢܘܢ . ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܟܠ X ²ܪܘܚܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܠܘܗܝ ܐܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܕܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܬܪܨ ܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܩܡܬ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܟܠ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܗܘ̇ ܦܬ ܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܩܪܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܗ ܗܘܐ . ܐܦ ܪܘܚܐ ܡܗܘܐ ܗܘ̣ܬ . ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܣܡ . ܐܢܐ ܟܠ ܒܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܣܬܟܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܒܚܬܝܬܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܗܘ̣ ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ̣ ܟܠ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̣X ܗܘܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ
Chrys:ComJohn1 . ܠܐ ܡܕܡ ܐ ܚܪܝܐ ܡܘܕܥܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܕܐ ܕܟܠ ܒܗ ܗܘ̣ܐ . ܟܠ ܐܢ XX6 ܪXܫ̈ ܐ · ܐܢ ܫܠܝܛܢܐ̈ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܕܣܝܡܐ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܘ ܥܠ ܒܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ̣ ܕܡܢܗ . ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܪܘܚܐ . ܠܝܘܣܦ ܟܠ ܕܒܪܗ . ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ . ܕܡܢܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ³ܘܒܗ
Chrys:ComJohn1 ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܩܪܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܐܬܩܪܝ . ܀ ܟܠ ܚܢܢ . ܘܐܝܬܝܢ . ܗܝ̇ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܓ̣X ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗܘ . 6ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠ ܟܠ ܡܬܐܡܪܐ ܆ ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܕܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܪܐ .
Chrys:ComJohn1 . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ . ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܗܘ ܟܠ ܘܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܐܠܐ ܒܢܗܝܪܘܬܗ ܩܘܝ ܟܕ ܡܕܢܚ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܚܫܝܢ̈ ܢܦܫܢ ܢܕܟܐ . ܚܛܝܬܐ ܓܝܪ ܚܫܘܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܚܫܘܟܐ ܟܠ ܕܢܗܘܐ ܚܪܝܦ ܕܘܩܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܡܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܣ̇ܥܪ ܣܢܝܬܐ̈ ܣ̇ܢܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬ̇ܐ ܟܠ ܥܡܝܩܐ . ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܡܢܗ̇ ܕܬܐܪܬܐ ܕܒܛܫܝܐ ܡܣܬܥܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡ̇ܢ ܕܚܛܝܬܐ ܣ̇ܥܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܪܘܝܢ̈ ܘܫܢܝܐܝܢ ܠܐ ܦܪܝܫ ܟܠ ܚܐܪ . ܘܗܘ̇ ܕܢܟܠ ܠܚܒܪܗ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܩܪܒܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܕܫܪܟܐ