simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ ܘܡܥܕܪ ܩܠܗ ܟܠ ܣܢܝܩ ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܩܝܬܪܐ ܘܕܟܢܪܐ . ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ ܘܡܥܕܪ ܩܠܗ . ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܬܐܛܪܘܢ ܟܠ ܘܕܟܢܪܐ . ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܘ ܣܘܚܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܗܢܘܢ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܠܟܘܢ ܩܪܝܬ ܪܚܡܝ̈ . ܕܟܠ ܡܕܡ ܟܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗ ܠܩܢܘܡܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܝܬ ܥܡܗ ܟܕ ܡܡܠܠ ܒܗ . ܘܡܢܗ
Chrys:ComJohn1 ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܢܬܕܟܝܢ . ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܥܬܝܕܝܢ . ܟܠ ܕܐܪܡܐ ܠܢ . ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܥܠܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܘܢ ܬܬܛܝܒܘܢ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܗܟܢܐ ܐܡܪ̇ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ]ܕ[ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܟܠ . ܨ ܝ̇ܪܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܥܡܢ ܡܡܠܠ ܆ ܠܘ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܡܠܦ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܢܥܠܝܘܗܝ ܘܢܪܝܡܝܘܗܝ· ܚܙܝܬ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܩܪܝܗܝ . ܐܠܐ ܥܡ ܬܘܣܦܬܐ ܕܗܘ̇ . ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡܪܐ ܗܘ ܘܐܠܗܐ ܆ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܡܫܠܛ . ܕܟܠ ܡܫܡ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܕܡ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܐܝܬ . ܘܐܢ ܒܪܘܝܐ ܗܘ ܡܢ ܩXܡ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܡܫܠܛ . ܕܟܠ ܡܫܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠܒܐ̈ . 10ܒܥ̇ܐ ܟܠ ܘܐܢ ܒܪܘܝܐ ܗܘ ܡܢ ܩXܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡܪܐ ܗܘ ܘܐܠܗܐ ܆ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܝ̣ܪ ܡܣܓܦܢܝܬܐ ܡܚܒ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܣܦܩ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܝܬܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܬܐ ܗܕܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܟܠ ܢܐܨ ܦ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܒܝܬܗ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܥܕܬܐ ܢܗܪܘ ܓ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܥܒܕܝܢ ܇ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ . ܒܬܪ ܗܕܐ⁴ ܟܠ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܙܕܩ ܕܡܐܬܝܬܟܘܢ ܕܠܟܐ ܗܘܬ ܡܝܬܪܐ ܥܠܝܟܘܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܆ ܠܐ ܡܚܫܘܠܐ̣̈ ܘܠܐ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܟܠ ܕܪܥܝܢܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܢܬܩܢ ܬܪܥܝܬܢ ܕܕܠܐ ܥܘܣܩܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܬ̣ܥܒܪ . . ܘܐܢ ܐܪܥܐ ܘܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܟܠ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܩܕܡ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗ ܕܫܡܘܥܐ ܘܟܠܗ ܓܘܡܕܗ ܡܒܛܠ ܆
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܢܒܝܘܬܗ ܗܕܐ ܐܘܕܥ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܒܪܐ . ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܟܠ . ܕܬܠܦܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܡܘܫܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܩܕܡ
Chrys:ComJohn1 . ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܘܗܐ̣ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܟܠ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܘܗܐ̣ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡ ܠܒܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ . ܐܦ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ̈ ܟܠ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡ ܠܒܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܥܡ
Chrys:ComJohn1 . ܚܕ ܟܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܕܩ ܗܘܐ ܟܠ ܣܟܠܬܐ̈ ܕܚܝܠ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ . ܐܢܗܘ ܕܪ̈ ܓܫܘܗܝ ܠܓܡܪ ܠܐ ܒܛܝܠܝܢ . ²ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܟܠ ܕܝܠܗ ܕܟܝܢܗ ܢܦ̣ܩ . ܐܘ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ . ¹ܡܘܕܐ ܗܘ ܒܗܕܐ