simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܟܠ ܕܠܡܐܡܪ ܘܐܬܢܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܢܦܫܟ ܟܠ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ̣ ܘܪܚܡܬ ³ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܠܡܒܥܐ ܟܠ X ܠܗ . X ³²ܝX X X X ³¹ܝ ܘܒܝܝ X ³⁰ܫܟܝܙܐ̈ ²⁹ X ܡܫܡܠܝܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܬܣܬܢܐ ܇ ¹⁸ ܘܠܐ ܟܕ ܡܒܣܐ X ¹ܐܢܬ ܥܠ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܟܠ ܒܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ X ܙܥܘܪܝܬܐ̣̈ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ ܠܐ ܬܦܠ ܇ ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܐܘ ܠܡܡܠܠܘ̣ ܐܘ ܠܡܐܬܐ ³ܨܝܕ ܐܢܫ̣ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ XX ܨܒܝܢܗ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ⁸ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ̇ ⁷ܒܨܝ ⁸ܠܘܩܕܡ ܐܢ ܒܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ³ܨܝܕ ܐܢܫ̣ ܐܘ ܠܡܠܥܣ ܡܕܡ̣ ⁴ܐܘ ܠܡܫܬܐ ܐܘ ܠܡܕܡܟ̣ ⁵ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܟܘܠܗ ܡܕܡ ܠܐ ܬܡܠܠ ܠܗ ܇ ܕܠܐ ܥܡ ܪܘܓܙܐ ܝܬܝܪܐ ¹0ܢܫܬܓܫ ܇ ܟܠ ܐܚܐ̣ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܒܪܘܓܙܐ ܘܒܡܥܠܥܠܘܬܐ ⁹ ܐܝܬܘܗܝ ܆
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܠܐ ܬܚܘܪ ⁸ܣܛܪ ܡܢ Xܐܢܢܩܐ |ܣܓܝܐܬܐ . ܠܐܕܢܝܟ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܟܐܢܐ ܇ ܒܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܘ ܒܕܟܪܐ ܫܦܝܪ ܐܦܐ̣̈ XXXX
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ . XX ddX ܕܬܬܪܨ ¹⁰ܘܬܬܢܝܝܝ X ¹⁸ܠܡܫܝXܠܝܘ ܟܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܙܕܗܪ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܦܠ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ̣ ܘܠܐ ܬܬܢܣܐ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܡܬܝ ܝܒ̇ܫ ܥܩܪܗ̣ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܦܐܪܐ̈ . 0 ¹ XX ܟܠ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐܠܗܐ . ¹ܐܝܠܢܐ ܓܝ܏ܪ X X ܕܫ̇ܬܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ³ܠܐܡܬܝ ⁴ܕܢܗܡܐ ܆ ܫܘ̇ܪ ܡܢܗ |ܟܣܝܗ X ܇ ܟܠ ܥܠ ܡܒܘܥܗ̣ ܘܢܬܒ ܥܠܘܗܝ̣ ²ܘܢܟܣܝܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܢܗܡܐ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܇ ¹ܗ̇ܘ ⁵ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܒܐ ܟܠ . |ܐܡ̣ܪ Xܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ²ܕܗ̇ܘ ³ܕܟܝܐ ܗܘܐ ܠܒܗ̣ ⁴ܥܠ ܗܕܐ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܒܙܒܢܗ̣ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܡܨܐ ܕܢܣܩ ܠܙܩܝܦܐ ܇ ²⁶ܗܝܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ̣²⁵ ܘܢܬܠ ܠܗ ܕܢܚܘܪ ܠܥܠ ܘܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܗ ²² ܕܒܣܪܐ . ²³ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܟܠ ²0ܡܬܝܕܥ ܫܩܠ ܛܥܢܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ²¹ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܝܬܝܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ⁵ܥ̇ܒܕ ܛܒ ⁸ܕܡܬܪܢܐ̣ ⁷ܘܡܝ̇ܬܐ ܠܗ ⁸ܠܗܘܢܐ ܠܐ XX ܟܠ ܇ 0ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ²ܣܘܪܕܐ̣ ³ܕܟ̇ܠܐ ⁴ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܢܥܒܕ ܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܠܘܩܕܡ ܒܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܕܚܘܝܗ̇ ܟܠ ܕܡܠܦ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܆ ܗܕܐ Xܝ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܫܘܥ . ܐܢ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܇ ܐܢ ²³ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܟܝܢܝܬܐ ܕܝܫܘܥ̣ ܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܟ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܒܝܫܘܬܗܘܢ̣ ܐܢܬ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ²² ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ܟܠ ܟܕ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܪܙܐ̣̈ ²ܗ̇ܝ ³ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ⁵ܠܒܝܫܬܐ̈ X ܕܠܒܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ X ܟܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ