simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܇ ܘܕܢܗܘܐ ⁹ܠܗܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ¹0ܒܣܢܐܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܟܠ ܒܡܕܥܐ ܇ ܠܡܣܢܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܪܚܝܡܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ̣ ܘܕܢܣܝܒܪ ³0ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܡܫܝܢܘܬܐ . ܟܠ ܢܟܝܢܐ̈ ²⁷ܡܒܐܫܢܐ̣̈ ²⁸ܘܗ̇ܝ X ܕܝܢ ܕܪܒܐ̣ ܗ̇ܝX ²ܕܢܕܥ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠ ¹0ܠܗ . ܣܒ̇ܠ X ܕܝܢ ¹¹ܫܘܪܥܬܐ ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣