simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܐܢ ܕܦܪܙܠܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܢ ܠܒܝܬܗ ܟܠ ܦܠܝܚܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܫܘܩܦܐ ³ܐܘ ܕܐܟܣܝܕܐܐܦ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܕܡ ܡܢ ⁵ܚܒܪܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܢܚܙܐ ܟܠܡܕܡ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܇ ܟܠ ܘ[ . . . . . . ]ܐ ¹ܕܚܩܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܢ ܢܦܫܐ . X ܕܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ⁵ܥ̇ܒܕ ܛܒ ⁸ܕܡܬܪܢܐ̣ ⁷ܘܡܝ̇ܬܐ ܠܗ ⁸ܠܗܘܢܐ ܠܐ XX ܟܠ ܇ 0ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ²ܣܘܪܕܐ̣ ³ܕܟ̇ܠܐ ⁴ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ