simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܢܦܫܟ ܟܠ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܕܬܚܙܐ Xܢ ܒܟ ܠܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܠ ܇ ¹ܕܠܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܬܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܕܟܐ ²ܠܒܟ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܪܓ̇ܙ ܇ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܘܕܢܦܣܘܩ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢܛܪܢ̈ ܢܦܫܐ : ܪܚܡܬܐ X ܕܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܐܡ̣ܕ ²ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܟܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܚ̣ܒܬܢܝ . ³⁷ X4ܚܘܝ ܠܢ ¹ܬܘܒ ܕܠܘ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܚܘܪ ܗ̣ܘ ܒܗ̣ ܘܒܥ̇ܒܕܗ̣ X ܘܒܗܘܓܝܗ̣ ܟܠ ܒܛܝܠܬܐ̈ . ³ܝ X4ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܣܟ ܇ 0 XX ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܟܠ ܕܠܡܐܡܪ ܘܐܬܢܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܬܠ ܬܘܩܠܬܐ ܠܩܪܝܒܟ ܇ ܓܠܝ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܟܠ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܛܪܕܐ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ X ܐ ܐ . XX ܠܐ ܬܓܠܐ ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܠܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܐ ܢܐܙܠ . ܘܐܪܡܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܚܬ ²⁹ܟܕ ܟܠ ²⁸ܗܟܢܐ̣ ܗܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܬܪܥܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܗܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܚܫܘܒ ܗ̣ܘ ܠܗ : ܟܕ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܝܩܪܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܘ ܟܠ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܕܢܕܘܢ ⁴ܢܦܫܗ ܘܕܡܬܚܬܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܩܠܝܬܗ ܕܝܠܗ ܇ ¹ XX ܘܢܒܟܐ ܥܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ⁰ XX ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܦܪܘܫܘܬܐ̣ ܩܕܝܫܘܬܐ̣ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ̣ ²⁴ ܠܐ ܟܠ ܚܕܘܬܐ̣ ²¹ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܕܡܢ ²²ܚܫܐ̣̈ ܚܘܒܐ ²³ ܕܝܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܒܘܨܪܐ ¹ ܕܚܙܝܬ ܠܒܪ ܨܝܕ ܐܚܪܢܐ̣ ²ܠܐ ܬܛܥܢ ³ܘܢܫܬܟܚ ܟܠ ⁸ܝ ܟܠܡܕܡ ⁷ܝ ܡܢ ⁰ X X 4ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܢ̣̈ ܘܢܣܒ ܥܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܟܠ XX ¹ XX X X X0ܚ̇ܕܐ ܗ̣ܘ ܒܢ ܓܝܪ ¹ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܕ ܢܕܟܐ ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ܟܠ ܟܕ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܪܙܐ̣̈ ²ܗ̇ܝ ³ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܇ ܘܕܢܗܘܐ ⁹ܠܗܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ¹0ܒܣܢܐܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܟܠ ܒܡܕܥܐ ܇ ܠܡܣܢܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܪܚܝܡܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ⁵ܠܒܝܫܬܐ̈ X ܕܠܒܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ X ܟܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܘܢܛܝܒ Xܕܚܠܬ X ¹ܢ̇ܠܕܚܠܬ X¹ ⁴ܢ̇ ܘܒܟܝܐ X ¹ ² ¹ܢ̇ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܢܗܘܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܒܪܐܢܫ̣ܐܢ ³ܛܒܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܐ̈ . ܘܡܟܝܠ ܪܓܬܐ ܟܠ ܕܢܐܬܐ ܗܟܝܠ ²ܨܝܕ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ̣ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܫܥܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܢܝܚܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܢܚܬ ܨܝܕ