simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܥܒ . . . ܕܐ ܒܝܫܐ̈ ܇ ¹ܕܢܫܟܚ ܕܢܬܦܪܩ ܒܫܥܬܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̣ ܟܠ ܠܢ ܕܢܐܬܐ ܠܩܕܡܝܢ ܒܥܒ . . . ܕܝܢ̣ ܟܕ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܢ ܡܛܝܒܐ̈ ܟܠ 1 X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܐܚ̈ ܐ ܫܪܘܝܐ̈ . X ܝ X ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܠܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܐ ܢܐܙܠ . ܘܐܪܡܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܚܬ ²⁹ܟܕ ܟܠ ²⁸ܗܟܢܐ̣ ܗܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܬܪܥܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܗܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܘܡܐ . ³ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ⁴ܢܫܚܠܦܝܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ ܟܠ ²ܠܡܩܡ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܗܕܢܐܨܦ ܕܢܕܟܝܘܗܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet XX ²ܕܫܟܢ X ¹ X 8ܐܢ ܛܥ̇ܡ ¹ܠܗ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܫܩ̇ܠ ܟܠ ܣܪܝܩܐ̈ ܐܢܘܢ . X ܙܦܝܬܐ ³ X ܘܡܬܛܟܣܬܐ ⁴ X ܠܛܠܝܘܬܐ X Xܐܘ
AbbaIs:Ascet ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ̣ ܘܪܚܡܬ ³ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܠܡܒܥܐ ܟܠ X ܠܗ . X ³²ܝX X X X ³¹ܝ ܘܒܝܝ X ³⁰ܫܟܝܙܐ̈ ²⁹ X ܡܫܡܠܝܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܥܡ̇ܪ ܇ ⁸0ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܡܪܝܢ ܗܘܘ XX ⁸¹ ܟܠ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ⁵⁸ܗܘܐ ⁵⁷ܡܫܝܢܐ ⁵⁸ܥܡ X ⁵ܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈
AbbaIs:Ascet ¹ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܫܚܐ̣ ܢܕܥܟ ܠܡܦܝܕܗ̣ ܘܢܫܬܕܐ ܟܠ ܕܢܣ̣ܒ . X ܘ ܝ̇ X ³ܥܡܗ ܘܐܦ ܢܝXܠXܝ ܝܡܗ X ²ܘ ܝ̇ XXX ¹ X XXX
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܟܘܢ X² ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ⁰ ²⁷ X XX ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐܐܠܐ ܢܪܦܐ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܬܥܗܕ ܕܦܬܓܡܐ̈ ¹ ܝܗ̇ܒܬ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܠ ܥܒ . . . ܕܝܟ ܆ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܕܬܣܢܐ ܥܒ . . . ܕܝܗ̇ . O⬩ X4ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܨ̇ܦܪܐ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ . ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܬܗ̣ ܘܠܩܪܝܬܐ ⁵ܦܪܓܠܗ ⁸ܕܠܐ ܢܥܘܠ . Xܢ ܟܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܬܩܢܐܝܬ̣ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܢܗܝܪܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ ܒܝܫܐ ܕܚܘܝܐ ܇ ܘܡܥܗܕܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ²⁵ܡܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܟܠ ܇ ܘܢܛܪܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܇ ܘܣܟܪܐ XXX XX |ܠܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܚܫܝܢ̣̈ ܥܕܡܐ ܕܢܒܛܠ XXܐܢܘܢ . XXX ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܦܣ̣ܩ ܟܠ ܥܡܗ ܐ̇ܙܠ ܠܨܠܝܒܐ . ܨܠܝܒܐ ܓܝܪ ܐܬܐ̇ ܗܘ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܕܥܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܕܢܡXܝ X²X¹ ³ܐܝXܝ ܚܝܠܗ ddX ܟܠ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹ܡܢܟܘܢ ܢܥܒܕ ܨܠܘܬܗ ܇ ²ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܐܟܣܢܝܐ ܆ ܟܠ Xdd· ܒܡܒܣܝܢܘܬܐ XX ¹ X XX ܐܢ ܡܙܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܦ̇ܩܚ ܠܟ ² ܕܢܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ³ܕܩܪܟ̣ ܐܘ ܕܬܓܘܪ ⁴ܒܠܒܟ ܟܠ ܒܕܘܟܬܐ̣ ¹ܘܬܐܠܦ ܕܙ̇ܕܩ ܠܐܢܬܬܐ ܠܡܠܥܣ ܬܡܢ ܆ ܠܐ ܬܬܒ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܥܡܪ̣ ܗܘܝ ܫܬܝܩ ܘܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܡܢܐ ܐܨܠܐ ¹ܠܝ ܆ ܟܠ : ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܝX XX1ܗܘ |ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܒܙܒܢܗ̣ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܡܨܐ ܕܢܣܩ ܠܙܩܝܦܐ ܇ ²⁶ܗܝܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ̣²⁵ ܘܢܬܠ ܠܗ ܕܢܚܘܪ ܠܥܠ ܘܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܓܘܐ . ⁸ܐܦܠܐ ܓܝܪܐܢܫ ܣܢܝܩܐܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܇ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܢܐ̣ ⁵ܕܕܝܠܗ ܗܘܐ ܇ ⁸ܐܠܐ ܐܝܬ ⁷ܗܘܐ ܠܗܘܢ