simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܐܡ̣ܕ ²ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܟܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܚ̣ܒܬܢܝ . ³⁷ X4ܚܘܝ ܠܢ ¹ܬܘܒ ܕܠܘ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܥܠܬܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ Xܢ ܕܝܢ : ܕܫ̇ܩܠܬܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܦܣܩܘ ܡܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܒܨܝܐ . ³0 ܘܥܡܝܩܬܗ̈ ³¹ܕܐܠܗܐ . ܚܢܢ ³²ܓܝܪ ܠܡ ܟܠ ܕܒܪܗ . ²⁸ܘܬܘܒ : ܓܠ̣ܐ ܠܢ ²⁹ X ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܘܚܗ ܇ ܪܘܚܐ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹²ܡܢܢ ܗܕܡܐ̈ ¹³ܕܚܕܕܐ̈ ܇ ¹⁴ܘܬܘܒ : ܕ ܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܚܕ ܦܓܪܐܐܢܚܢܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܗܝܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܕܢܫܬܘܐ ܕܟܠܬܐ ܢܗܘܐ ܠܗ . X ܢܦܫܐ ܟܠ X ²ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ̣̇ ܕܐܟܘܬܗ ܢܗܘܐ ܚܠܝܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܛܒܐ̈ ܐܥܠ X ⁵ܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ⁵⁵ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ . ܡܨܝܕܬܐ Xܝ X ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܝܬ ܒܝܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܟܠ ܠܩܘܒܪܢܝܛܐ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܢܫܬܟܚ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܫܠܚ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܚܘܪ ܗ̣ܘ ܒܗ̣ ܘܒܥ̇ܒܕܗ̣ X ܘܒܗܘܓܝܗ̣ ܟܠ ܒܛܝܠܬܐ̈ . ³ܝ X4ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܣܟ ܇ 0 XX ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܩܠܝܬܗ ܕܝܠܗ ܇ ¹ XX ܘܢܒܟܐ ܥܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ⁰ XX ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ¹ܕܝܢ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ²ܘܟܠ |ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܬܒܙܚ ܘܟܠܡܕܡ ܚ̇ܙܐ̣ ܟܣܝܬܐ̈ ¹ܘܓܠܝܬܐ̈ . XX XX XX
AbbaIs:Ascet ܛܒܬܐ̣̈⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܫ̇ܒ ܗܘ̇ܝܬ ⁵ܕܫܘܝܢ ܠܟܠܒܐ̈ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܡܨܥܪܐ̈ ²ܘܡܣܠܝܐ̣̈ ³ܘܕܚܣܝܪܝܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܢ ܡܛܝܒܐ̈ ܟܠ 1 X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܐܚ̈ ܐ ܫܪܘܝܐ̈ . X ܝ X ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܡܕܡ ܇ X ܝ X ܕܒܗ ²ܢܗܘܐ ܟܠ ܡܛܝܒܐ̈ ܒܟܘܠ ܡܠ ܐ ¹ܕܫܡܥܝܢܢ ܘܒܟܠ ܥܒ̇ܕ XXX X ¹ܩܕܡܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܩܐ̇ܡ ³ ܠܩܘܒܠܢ . X ܠܐ ܬܗܘܐ ܚ̇ܫܒ ܢܦܫܟ ܡܕܡ ܇ ܕܢܗܘܐ ܟܠ X ¹ X X²X¹ ² XXX ܕܢܐܡܪ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܇ ܡܛܠ ܕܒܡܟܝܟܘܬܐ ܒ̇ܛܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܆ ܠܐ ܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ . X ܦܘܩܩܐ X ¹ XXX XX ܘܠܐ ܟܠ |ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ ܆ ܘܥ̇ܪܩ X XXX ܠ̇ܐ ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ̣
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹ܡܢܟܘܢ ܢܥܒܕ ܨܠܘܬܗ ܇ ²ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܐܟܣܢܝܐ ܆ ܟܠ Xdd· ܒܡܒܣܝܢܘܬܐ XX ¹ X XX ܐܢ ܡܙܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ . X8ܦܪܨܘܦܗ ܕܝܢ ܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܠܬܚܬ̣ ܟܕ ܡܬܟܚܕ . XX ܟܠ ܟܣܝܢ̣̈ ܒܐܢܢܩܐ XX ܠܐ ܢܓܠܐ ܕܝܢ ܫܢܘܗܝ̈ ܒܓܘܚܟܐ̣
AbbaIs:Ascet ܟܘܠܗ . X4ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̣ ܐܘ ܡܡܠܠ ܥܡ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܗܠܟ ܐܢܬ ܥܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ̣ ܠܐ ܬܩܕܘܡ ܐܢܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܦ̇ܩܚ ܠܟ ² ܕܢܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ³ܕܩܪܟ̣ ܐܘ ܕܬܓܘܪ ⁴ܒܠܒܟ ܟܠ ܒܕܘܟܬܐ̣ ¹ܘܬܐܠܦ ܕܙ̇ܕܩ ܠܐܢܬܬܐ ܠܡܠܥܣ ܬܡܢ ܆ ܠܐ ܬܬܒ