simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܟ̇ܐܒ ܟܘܘܪܗܢ ܒܥܡܐ . ܐܡܠܟܬ Xܗܟܝܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ̈ . ܘܡܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܐܣܐ
BarKoni:Schol ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ 3ܟܠ ܓܙܝܪܐ ·· · 0 ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܟܠ ܒܪܫܗܘܢ ܂ X XXX 0ܘXܝXܝܢX ܒXܝX ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂
Eph:madChurch ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ ܟܘܠ ܐܝܬ ܠܩ̇ܢܝܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܩ̣ܢܐ ܠܘܩܕܡ ܟܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܢܦܫܢ ܘܠܐܠܗܢ ܠܐ ܩ̣ܢܝܢ ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ
LiberGrad ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢܒܥܐ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܟܠ ܟܐܒ ܟܠ ܣܡܟܗ : ܘܠܐ ܚܡܝܢ ܟܠܝܠܝܗ̈ : ܘܠܐ ܡܬܩܦܠ ܓܢܘܢܗ ܀ ( 14 ) ܥܠ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ XX ܘܐܬܕܡܐ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ ܠܒܫ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܐܝܟ ⁸ܠܦܝܣܢ ܟܝܢܗ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܗܘ ܛ 9ܛܒܐ ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:SancChurch ܡܡܠـܟ ܀ 74 ܐ݇ܚܪܢܐ ܡܙܥܩ ܕܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܘܡܘܬܐ ܣܒܠ : ܟܠ ܕܗܐ ܠܡ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܐܦܪܬܐ : ܕܪܥܐ ܠܥܡܐ ܘܦܪܩ ܥܡܡܐ̈ ܘܥܠ
Eph:madFaith X X ܝ XX ܡ 2ܡܢܘ ܣܦܩ ܣܝܟ ܕܟܡܐ ܫܬܩ ܗܘܐ ܢܘܚ ܕܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܠ ܒܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
Eph:madVirg ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ ܗܘ̣ ⁷ܟܕ ܚ̇ܢܢܐ ܗܘ ܘܥܡ ܣܓܘܕܐ̈ ܟܠ ܦܘܝܓܐ ܘܩܘܪܪܐ ܡܦ̣ܝܓ ܟܕ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memElish ܚܘܒܬܗ̇̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܗ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘ ܐܫܛܪܐ ܐܬܬܒܥ ܟܠ ܢܒܝܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ 530 ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܩܡ ܢܦܪܘܥ ܗܘܐ
P:John [AB] ܐܢܫ ܕܬܠܡܝܕܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܢ ܚܘܒܐ ܢܗܘܐ ܒܟܘܢ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܀ ܟܠ ܕܐܢܐ ܐܚܒܬܟܘܢ ܆ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ . ܒܗܕܐ ܢܕܥ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܝܘ ܕܟܝܢܐ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܘ ܟܝܬ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܟܠ ܘܩܕܝܫܐ ܇ ܕܡܢ ܒܝܬܪ ܐܒܐ ܐ . ܙܒܢܐܝܬ ܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫ̇ܒܚܝܢ .
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ ܦܘܠܘܣ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܝ-· ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
P:Gal-Eph [AB] ܡܕܡ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܝܗܒܗ ܟܠ ܕܡܫܬܡܗ ܇ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܒܕܥܬܝܕ . ܘܫܥܒܕ
IsaacAnt:memHom ܢܥܡܬܐ̈ ܡܫܡܥ ܠܟ ܀ ܡܡܕܟ ܩܠܐ̈ ܕܠܐ ܢܘܪܐ : ܛܥܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ : ܒܘܓܢܐ̈ ܕܩܠܐ̈ ܨܒܥ ܠܗ̇ . ܘܡܢ ܢܦܚܐ ܫܪܝܐ ܘܫܘܝܐ :
Shub:BookGifts ܫܘܥܒܕܐ ܕܩܛܝܪܝܐ̈ . ܕܒܕܓܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܙܕܩ ܟܠ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܕܒܐܕܡ . ܐܘ ܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܒܡܪܢ ܟܠ ܐܬܚܪܪ ܇ ܡܢ