simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܡܛܢ̣ܦ . ܕܗܐ ܒ̣ܛܢܐ ܐܢܬܝ̣ ܘܬܐܠܕܝܝܢ ܒܪܐ . ܘܦܪܙܠܐ̣ ܟܠ ܕܬXܪܝܢ̣ ²ܘܠܐ ܬܫܬܝܢ . ܠܐ ܚܡܪܐ ܘܠܐ ܫܟܪܐ ܆ ܘܠܐ ܬܐܟܠܝܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܚܫܘܟܐ . ܡܝ̣ܢ ܥ̇ܠܬ ܓܘܫܡܐ̇̈ ܕܡܛܠܝܢ ܗ̇ܘܐ . ܡܛܠ ܟܠ ܆ ܠܘܬ ܡܢܗܪܢܘܬܐ ܕܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܡܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ .
AntiTriThWrit ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ . ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܢܘܘܐ ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܦܪܫ ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ- .
Cyr:ComLuke ܚܕܐ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܘܒܠܐ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܟܠ ܕܒܗ ܡܛܫܝܢ̣̈ ܂ ܝܕܥܬܐ ܡܚܝܢܝܬܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܛܘܠܫܐ̣ ܂ ܕܒܣܪܐ̣ ܘܕܪܘܚܐ ܂ ܢܡ̣ܝܬ ܝܢ ܗܕܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܟܠ ܘܡܩܒܠܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܟܘܠ ܂ ܡܕܝܢ ܢܟܐ ܢܦܫܢ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܛܒܬܐ ܃ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩܝܢ ܠܡܚܙܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܃ ܠܗܢܘܢ ܟܠ ܀ ] ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܣܡ̇ܟܐ ܡܘܒܠܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܛܥܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܘܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܥܝܪܐ̈ ܕܒܗܝܟܠܐ ܘܐܟܚܕ ܟܠ ܕܨܦܪܐ ܢܩܫܐ ܢܩܘܫܐ ܂ ܘܢܬܬܥܝܪ̣ܘܢ- ܕܡܟܐ̈ ܘܢܐܬܘܢ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܕ ܫܝܓܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܂ ܘܒܗܕܐ ܫܝܓܬܐ ܝ ܂ ܪܡ̇ܙ ܕܟܠ ܟܠ ܂ ܘܒܝܕ ܡܝܐ̈ ܛܘܦܣܐ ܢܚܘܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܚܕܬ
Tim1:Epist ܬܫܡܫܬܐ ܕܕܪܓܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܝ ܐܝܢܐ ܟܠ ܕܒܡܕ ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܟܬܒܢܢ ܒܬܪܗ ܘܬܚܡܢܝܗܝ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܥܠܠܬܐ̈ · ܙ X· ܕܗܘܝܢ̈ ܠܟ ܘܠܐܚܝܢ̈ ܐܣܟܘܠܝܐ̈ ܂ ܥܒܕܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ ܠܢ
Tim1:Epist ܩ̣ܛܪ ܬܓܐ ܡܠܟܝܐ ܢܡܪܘܕ ܃ ܘܐܢ ܡܛܠ ܐܒܗܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܕܒܒܣܪ ܟܠ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܬܓܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܃ ܝ · ܒܗ̇ ܓܝܪ ܩܕܡ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ ܕܐ ܟ ܐܝܟܢ ܃ ܟܠ ܂ ܝ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܃ ܘܡ̇ܪܐ ܘܒܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܃ ܡܬܘܡܐܝܬ ܦܪܝܫ ܗܘ̣ܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܃ ܒܝܕܥܬܐ ܟܠ ܘܠܡܠܟܘܬ ܐ ܃ ܘܠܒܪܘܬܐ ܘܠܗ̇ܝ ܝ-· ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡܗܝܡܢ ܃ ܐܘ̇ ܒܡܕܡ ܕܚ̇ܙܐ ܡܗܝܡܢ ܆ ܐܘ̇ ܒܡܕܡ ܕܫܡ̇ܥ ܟܠ ܥܐ̇ܠܐ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܝܝ ܣ̣ܟܪ ܗ̇ܘ ܕܝܘܐ ܂ ܠܚܢܬ ܐ ܘܫܡܥܐ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܟܠ ܕܢܦܘܩܘܬܐ ܂ ܒܪܘܝܐ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܂ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܝX ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܢܣ̣ܒ ܂ ܘܗܘܝܘ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܘܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܒܪܘܟ ܠܡ ܠܗ ܬܟܘܦ ܂ ܘܟܠ ܠܫܢ ܢܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܂ ܘܒܘܪܟܐ̈ ܕܢܩܥܕܢ̈ ܘܢܣܓܕܢ̈ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܂
Chron1234 ܚܕ ܠܡܛܪ ܙܪܥܗ ܡܢ ܩܪܩܣܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܥܡܗܘܢ ܂ ܟܠ ܕܓܠܝܦܐ̈ ܘܕܢܣܝܟܐ̈ ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܙܪܥܐ ܢܦ̇ܩ ܗܘܐ ܟܠܗ ܥܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܫ̇ܬ . ܐ ܚ̇ܕܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܣ : ܒܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܦ : ܣ ܘܘܐ ܟܠ ܘܘ̇ܝܕܝܢ ܡܢܝܚ ܗܘܐ ܠܘ̇ܘ ܡ̇ܝܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܘܡܬ̣ܦܨܚ ܘܘܐ ܘܐ̇
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ . ܟܕ ܒܒܝܪܛܘܣ ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܢܬ̣ܪܕܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ .