simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ . ܒܢܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܐܟܚܕܐ ܥܬܝܪܐ̈ ܟܠ ܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠ ܥܘܬܪܗܘܢ ܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܨܘܬܘ
PhiloxMab:Disc ܟܠ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܬܘܒܕ . ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܬܒܙܚ ܘܬܓܚܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܟܠ ܐܢܫ ܐܬܪ ܆ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܛܒܢ̈ ܘܠܐ ܣܒܥ . ܘܐܫܕ ܥܠܝܢ ܟܘܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܬܡܠܝ ܆ ܟܠ ܠܗ̇ . ܘܟܘܠܗܘܢ ܚܘܣܪܢܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܡܢܐ ܠܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܣܦܩ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ : ܗܘ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܟܘܠ ܐܢܫ ܢܚܐ ܆ ܝܗܒ ܟܠ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܦܝܫ ܡܢ ܚܘܪܐ ܗܘ ܕܣܡ ܡܨܥܬ ܓܘܐ . ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܕܠܘ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܟܠ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܝ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܒܣܪܐ ܆ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܝܬܝܬ ܪܘܓܙܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܢܗ ܢܬܪܚܩ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܚܡ ܠܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܡܫܠܛܐ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܆ ܕܟܕ ܗܘ ܠܟܠ ܩܪܝܒ ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܆
P:Rev [AB] ܫܪܒܢ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܫܪܒܬܗ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܬܪܥܣܪ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܕܚܬܝܡܐ̈ ܆ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܇ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܙܪܫ ܐܢܬܬܗ : ܐܢ ܡܢ ܟܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܐܒܝܠ ܘܡܚܦܝ ܪܝܫܗ . ܘܐܫܬܥܝ ܗܡܢ ܠܙܪܫ ܐܢܬܬܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ̈ ܦܣܩ . ܡܛܠ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܟܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ : ܒܟܠܝܠܐ̈ ܘܒܦܠܓܐ ܘܒܪܒܝܥܐ̈ . ܘܥܩܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ : ܤܛܪ ܡܢ ܫܒܐ̈ ܘܪܝܫ ܝܪܚܐ̈ ܘܥܐܕܐ̈ ܟܠ ܒܚܨܝܗ̇̈ . ܘܠܒܫܐ ܗܘܬ ܡܐܢܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ . ܘܨܝܡܐ ܗܘܬ