simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
IšoAdiab:Epist ܢܩܝܦܐ ܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ XX
IšoAdiab:Epist · ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫ̇ܘܐ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܡܬܬܚܝܒܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬ
MiaphysiteDocs ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܒܨ̇ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܢ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܃ ܕܥܠ ܟܠ ܕܪܫܐ ܘܥܠ ܟܠ
MiaphysiteDocs ܃ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܐܬܒܪܢܫ ܘܙܕܩܐܝܬ
BarḤadbš:FoundSch ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܐ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܢܦܫܢܐ
BarḤadbš:FoundSch . ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ
SevAnt:CathHom ܥܘܬܪܐ ܆ ܘܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܟ̇ܢܫܝܢ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܠܐ̣̣ ܡܬܓܫܫܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܘܟ̣ܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ̣
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ
BarKoni:Schol ܢ ܗܘܘ ܥܪܒܝܐ̈ ܟܠ 1ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂
BarKoni:Schol ܠܡܣܥܪ ܂ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪX ܬܕܡܘܪܬܐ
BarKoni:Schol Xܟܠܐ ܂ ܘܥܣܒܐ ܟܠ ܝܘܪܝX ܂ ܬܕXܐ
BarKoni:Schol XܠXX Xܝܒ̇X ܂ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂
EliaNis:Chron ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܐܚܪܡܬ ܟܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܒܡܫܝܚܐ
HistChurchEast ܗܘܐ ܡܪܗ ܥܠ ܟܠ ܆ ܗܘܐ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃ ܟܠ ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ
SevAnt:Epist ܒܗ ܗ̇ܘ ܕܟܝܢܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ