simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܂ XX ܂ ܠܐܝܢܐ ܕܡܟܝܟ ܒܪܘܚܗ ܃ ܛܒܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܟܠ ܕܥܪXܝ̈ ܇ ܐܝܟ ܝܠܕܐ ܢܒܝܒܐ ܬܪܒܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܢܩܝܦܐ ܗܝ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫ̇ܘܐ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܃ ܐܬܚܣܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܥܝܕܐ ܃ ܟܠ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܡ̇ܕܝܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ · ܙ X · ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܝܝ ܂ X XX ܂ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܩܕܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܃ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܡܬܬܚܝܒܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܡܛܠ ܕܢ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ ܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܢܬܢܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܠܡܢܘ ܕܝܢ ܟܠ ܘܢܬܚܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܒܨ̇ܐ
MiaphysiteDocs ܕܪܫܐ ܘܥܠ ܟܠ ܡܠܬܐ ܃ ܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܢܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܦܪܝܫܐܝܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܃ ܕܥܠ
MiaphysiteDocs ܬܪܥܝܬܐ ܐܬܒܪܢܫ ܘܙܕܩܐܝܬ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܘܒܝܕ ܟܠ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܡܠܬܐ ܃ ܕܣܛܪ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܐܬܒܣܪ ܃ ܘܠܗܠ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܢܦܫܢܐ ܗܘ : ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܗܘܠܝܐ̈ . ܘܠܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܚܝ ܢܦܫܢܐX ¹ܗܘ : ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘ : ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܢܦܫܬܐ̈ ܀ ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܟܠ ܗܘ ܢܦܫܢܐ ܗܘ : ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܗܘܠܝܐ̈ . ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܡܟ̇ܢܫܝܢ ܠܗ . ܕܠܚ̣ܡܬܐ ܡܫ̇ܝܢܝܢ . ܕܠܡܡܫܚܘܬܐ ܟܠ . ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܣܝܓܝ ܪܚܡܝ̈ ܥܘܬܪܐ ܆ ܘܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ̇ ܘܟ̣ܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܐ̣̣ ܡܬܡܠܠܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܟܠ ܒܗ ܒܝ̣ܠܕܐ ܐ̣ ܫܦ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܛ̣ܒܝܥ ܆ ܠܐ̣̣ ܡܬܓܫܫܢܐ ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ ܡܡܠܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܟܠ ܘܒܢܬܟܘܢ̈ ܓܕܘܕܝܟܘܢ̈ ܕܟܠ̇ ܐܬܪ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂
BarKoni:Schol 1ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ 1ܗܢܐ ܥܒܕܐ̣ ܂ ܒܕܩܢܛ ܂ ܝ̇ ܝ ܂ · ܕܕܡ ܟܠ ܫܡܗ̇ ܂ ܘܥܒܕ ܒܣܡܐ 1ܪܒܐ ܂ ܗܢܘ ܚܓܐ ܕܥܒܪ̈ ܢ ܗܘܘ ܥܪܒܝܐ̈
BarKoni:Schol ܦܪܘܣ ܓܝܪX ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܐܢܐ ܕܡܠܐ ܐܣܩ ܠܝ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܒܒܪܝܬܗ ܘܨܝܕ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܠܡܣܥܪ ܂ 3ܡܢ
BarKoni:Schol ܝܘܪܝX ܂ ܬܕXܐ ܕܝܢ ܝܘ ܫܪܘܝܐ ܂ ܝXܢXܘܢ Xܦ X - ܂ ܕܝܢ ܕXܦ ܟܠ ܃ ܂ XXܝ ܂ XXXX X ܂ XܘܪܫܠܝX ܕXܬܩܪܝܬ̣ ܝܝ ܂ Xܟܠܐ ܂ ܘܥܣܒܐ
BarKoni:Schol ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂ ܥX ܕܦܐܝܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܛܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܟܠ Xܝܪ ܂ Xܝ XܠXX Xܝܒ̇X ܂
EliaNis:Chron ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܒܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܕܣܘܢܕܘܣ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܐܚܪܡܬ
HistChurchEast ܆ ܗܘܐ ܠܗ ܥ̣ܒܕܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ . ܘܗ̇ܘ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ ܐܣܛܠ ܫܘܒܚܐ ܟܠ ܘܥܙܝܙܐ ܆ ܐܫܬܦܠ ܘܗܘܐ ܡܚܝܠܐ . ܘܗ̇ܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܡܪܗ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܂ ܘܗܘܬ̤ ܩܝܡܬܐ ܒܚܡܫܬܥܣܪ ܕܢܝܣܢ ܟܠ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܡܬܥܒܕ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒ̇ܝܠܘܕܗ ܇ ܘܠܝܘ ܟܠ ܕܐܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܠܝܗܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܗ ܗ̇ܘ ܕܟܝܢܐܝܬ