simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܬܪܥܝܢ̈ ܕܐܝܟܐ ]ܬܫܪܐX[ 11ܒܗܢܐ ܥܐܕܐ ܦܨܝܚܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܥܘܠ ܬܫܪܐ ܘܬܩܕܫ ܒܗ ²⁸ܕܗܐ ²⁹ܡܬܟܪܟܐ ܥܠ
Shub:BookGifts ܥܡܠܝܢ̈ ܒܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܬܕܟܝܬܐ ܕܥܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܐ ܗܘܝܢ . ܟܠ ܕܡܬܢܣܐ . ܘܥܠ ܣܝܡܬܗ ܡܘܣܦ ܡܝܬܪܐ ܕܡܬܐܠܨ ܘܡܬܩܦܚ .
P:Lev [AB] ܡܐܢܐ ܕܡܫܟܐ ܕܡܬܚܠܠ : ܘܦܪܩܐ ܡܢܗܘܢ ܡܚܘܬܐ : ܢܬܚܠܠ ܟܠ ܡܛܠ ܕܣܓܝܬ ܒܗ ܡܚܘܬܐ . ܘܡܪܛܘܛܐ : ܐܘ ܫܬܝܐ : ܐܘ ܟܪܟܐ : ܐܘ
DidascApost . ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܐܒܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܕܗܢܐ ܕܩ̇ܐܡ 20ܘܕܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
Eph:madNativ ܗܘܐ ܘܟܠܗ ܨܝܕ ܚܕ X X6ܦܓܪܗ ܒܓܘ ܟܪܣܗ ⁵³ܟܕ ܡܨܛ̇ܝܪ ܚܝܠܗ ܟܠ ܘܕܬܚܬܝܐ̈ 1X9ܟܠܗ ܒܥܘܡܩܐ ܗܘܐ ܘܟܠܗ ܒܪܘܡܐ ܟܠܗ ܨܝܕ
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܟܠ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂
SevAnt:Epist ܟܘܢܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ . Xܘܘ ܠܐܒܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܐܒܐ ܆ ܒܪܐ ܟܠ ܡ̇ܘܠܕ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܣܬܟܠܝܢܢ ܆ ܕܫ̣ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܗܕܡ : ܕܠܥܡܠܐ ܣܪܝܩܐ ܥܬܝܕܢ̈ ܀ ܡܫܟܐܝܬ ܗܘ ܡܬܥܒܕܢ̈ : ܟܠ ܟܪܣܐ ܡܬܒܪܝܢ̈ : ܡܐܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܢ̈ . ‏ ‏ܠܐ ܝܥܝܢ̈ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ¹ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܚܝܠܟܘܢ ܆ XܝX X |ܠܐ ܬܥܩܒ X ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ : ܐܢ ܠܡܚܛ ܐܣܦܪܝܕܐ̣̈ ܘܐܢ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܐܚܝܕܐ . ܘܡܝܬܝܘܬ ܪܐܙܐ̈ ܢ̣ܩܪܐܘܘܝ ܐܢܫ ܟܐܢܐܝܬ ܟܠ ܗܪܟܐ . ܟܠ ܫܓܘܫܝܐ ܛܝ̇ܕ . ܘܫ̣ܠܝܐ̣ ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ
BarEbr:CandSanc ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠ . . ܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܕܘ̇XX ܠ . ܓܒܪܐ ܡܪܐ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝ . ܘܬܘܒ
JacSer:memHolySunPente ܠܫܢܝܢ̈ ܘܗܪܟܐ ܕܒܥܐ ܦܠܓ ܪܘܚܐ ܒܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ 345 ܒܗܘ ܟܠ ܘܠܒܐ ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܘܟܠܗ ܗܘܢܐ ܐܝܬ ܗܘ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܘܒܠܒܠ
Eph:madCrucifix ܟܐܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܝܠܕܬܐ 19ܐܝܕܐ ܕܟܐܢܘܬܗ ܠܟܠ ܥܙܝܙܐ ܓܙܪܐ ܟܠ ܕܘܚܠܐ̈ ܐܝܟ ܬܐܪܬܐ̈ 18ܐܝܕܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܠܟܠ ܪܟܝܟܐ ܥܨܒܐ
SynOr . ܐܚܘܕܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ ܛ̇ܥܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
Babai:BookUnion ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܒܠܥܕ ܝXܢ ܦܫܐ ܃ ܝ X X ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܟܠ ܒܪ ܬܐ ܃ ܘܨܠܡܐ ܕܓܢܝܙܘܬ ܐ ܕܒܪܘ ܗ ܂ ܕܡܢܗ ܗܘ̣ܐ ܘܐ̣ܬܒܪܝ ܃