simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܀ . XܥܠX -- ³⁷ܢܩܠܝX³⁶ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܟܠ ܕܢܦܫܐ ܢܘܕܐ ܠܗ ܠܥܒܘܕܐ ܥܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܢ ܬܩܢ
JnTella:ProfessFaith ܥܡܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܉ ܘܒܢܼܘ ܥܠܝܗ̇ ܟܠ ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܬܐܣܬܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܝܬܐ ܨܒ݁ܘ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܘܡܢ
Ath:HomEpist ܝܘܡ ܒܥܠܬ ܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܡ̇ܪܬܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܚ̇ܒܠܗ̇ ܚܙܝܪܐ ܡܢ ܥܒܐ̣ ܂ ܘܚܡܪܐ ܕܒܪܐ ܟܠ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܡܢܐ ܬܪܥ̣ܬ ܣ̇ܝܓܗ̇ ܇ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܠܗ̇
SevAnt:madHym ܫ̣ܘܒܚܐ ܠܟ ܀ ܣܙ - ܒ - ܗ - X · ܐܬܘܬܐ̈ ܦܪܘܩܢ ܕܒܬܪ ܨܠܝܒܐ ܟܠ ܡܝܢ ܐܪܥܐ ܆ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐ̇ܓܕ ܠܘܬܝ . ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܘܡܪܝܡܐ ܡܪܐ
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܫܘܐ ܒܗ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܆ ܐܟܡܐ ܕܫܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܀ ܟܠ ܠܘܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܀ | X86ܚܕ ܗ̣ܘ ܫܡܫܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܡ̇ܕܢܚ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܣܘܢ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܢܩܝܦ ܚܘܠܡܢܐ ܠܦܓܪܐ . ܒܝܕ ܟܠ ܘܡܬܒܥܝܐ . ܡܚܦܛܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܝܢ̈ ܒܟܠ ܓܠܝܢܝܢ̈ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܚܘܒܐ ܘܛܒܘܬܐ ܫܟܝܚ ܠܗ ܇ ܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܢܫܘܛܘܢܗ̇ ܟܠ ܕܚܘܒܗ . ܕܠܐ ܡܐ ܕܐܪܓܫܘ ܒܐܝܕܥܬܗ ܘܚܘܣܢܗ . ܘܕܝܬܝܪ ܡܢ
P:Cor [AB] ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܟܘܢ ܇ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܗܘ ܡܐ ܕܣܦܩ ܠܟܘܢ ܟܠ ܗܘ ܓܝܪ ܚܕܝܐ ܪܚܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܠܗܐ ܆
JnDalya:Epist ܐܡܬܝ ܕܬܚܼܘܪ ܠܓܘ ܡܢܟ ܚܼܫܟܐ ܬܿܟܣ ܠܚܙܬܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܝܕ ܟܠ ܠܒܟ ܡܢ ܟܠ ܡܘܼܡ 18 . ܘܐܢܗܼܘ ܕܡܣܿܝܒ ܒܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܼܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܐ ܂ ܠܐ̣ ܚܕ ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܒܟ ܕܝܢ ܛܒ ܕܟܬ̣ܒܬ ܇ ܕܟܕ ܟܠ Xܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܡ̇ܐ ܂ ܕܐ ܂ ܬܚܝܕܘ ܕܝܢ ܡ̇ܦܪ ܂ ܫ̣ ܘܠܐ
JacSer:mem6DaysDay4 ܢܗܝܪܐ̈ : ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܣܕܝܪܐ̈ ܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܗܠܟܬܐ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܘܢ ܘܗܘܘ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܂ Xܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗܘܢ ܐܘܣܝܐܝܬ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܟܝܬ ܕܐܘܣܝܐ̣ ܂ ܫܘܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ . ܘܒܢܝ̈ ܕܢ : ܚܘܫܝܡ . ܘܒܢܝ̈ ܢܦܬܠܝ : ܟܠ : ܘܚܦܝܡ : ܘܐܕܪ . ܗܠܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܪܚܝܠ ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ :
Eph:madCrucifix ܘܒܠܝ ܟܘܠ ܒܝܕ ܦܛܝܪܐ ܕܚܕܬ ܟܘܠ ܒܛܠ ܠܗ ܚܡܝܪܐ ܡܥܬܩ ܟܠ ܟܠ ܕܦ̣ܪܚ ܗܘܐ ܚܡܝܪܐ ܕܚܘܐ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ ܕܐܥܬܩ ܟܠ ܣܐܒ ܗܘܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܠܐ ܦܐܪܢܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܇ ܘܩܪܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܫܘܠܗܒܐ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܗܘܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܠܗܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܚܕ ܇ ܕܒܗ
PhiloxMab:Disc ܕܘܟ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܕܘܒܖܐ̈ ܫܦܝܖܐ̈ ܇ ܠܒܢܝܢܗ ܕܗܢܐ ܟܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܢܫܪܐ ܘܢܪܗܛ ܘܢܫܠܡ ܆ ܟܕ ܡܟܢܫ ܘܡܝܬܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܢܝܢܝܢ̈ XX . X X2X 9ܢX . XX 9dd 6dd XX1ܫܢܬܐ X X42ܩ⬩ ܟܠ X198ܝܠܝܝ̈ XXܝܢܐ XX Xܢ̇ XX 1dd 1dd 77XXdd 12ܠܝX Xܢ
JnDalya:Epist ܚܙܬܐ ܘܡܢ ܟܠ ܚܙܝܐ̈ ܗܿܢܘ ܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܗ ܩܕܝܫ ܟܠ ܢܚ̣ܙܐ ܥܪܦܠܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܣܿܓܝ ܨܡܚܐ̈ ܘܒܗܿ ܢܬܚܿܦܐ ܡܢ