simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ² ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܠܐ ܟܠ ܠܒܝܫܬܐ̈ . ܕܡܢ ܥܒ̇ܪ X ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܐܕܡ ܐܬܝܢ ܥܠܝܢ ܡܢ
BarKoni:Schol ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ 3ܟܠ ܓܙܝܪܐ ·· · 0 ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܟܠ ܒܪܫܗܘܢ ܂ X XXX 0ܘXܝXܝܢX ܒXܝX ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂
Eph:madChurch ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ ܟܘܠ ܐܝܬ ܠܩ̇ܢܝܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܩ̣ܢܐ ܠܘܩܕܡ ܟܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܢܦܫܢ ܘܠܐܠܗܢ ܠܐ ܩ̣ܢܝܢ ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ
LiberGrad ܡܕܡ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܘܪܫܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ . ܩܪܘ ܟܠ : ܕܢܡܛܐ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܕܢܝܚܬܐ . ܘܗܐ ܡܢ ܠܥܠ ܡܦܫܩ ܗܘ ܠܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ XX ܘܐܬܕܡܐ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ ܠܒܫ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܐܝܟ ⁸ܠܦܝܣܢ ܟܝܢܗ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܗܘ ܛ 9ܛܒܐ ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:memCreat ܚܟܡܬܐ̈ 30ܘܥܒܕܗ ܡܪܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܬ̇ܕܒܪ . ܟܠ ܥܦܪܢܐ ܘܢܛܥܐ ܟܝܢܗ ܬܚܘܒܐ . ܐܣܢ ܣ̣ܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ ܒܬܘܩܢܗ
Eph:madFaith X X ܝ XX ܡ 2ܡܢܘ ܣܦܩ ܣܝܟ ܕܟܡܐ ܫܬܩ ܗܘܐ ܢܘܚ ܕܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܠ ܒܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
Eph:madVirg ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ ܗܘ̣ ⁷ܟܕ ܚ̇ܢܢܐ ܗܘ ܘܥܡ ܣܓܘܕܐ̈ ܟܠ ܦܘܝܓܐ ܘܩܘܪܪܐ ܡܦ̣ܝܓ ܟܕ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memEstabCreat ܒܓܢܝܙܘܬܗ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܪܒܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܐܝܬ ܫܘܪܝܐ 170 ܘܐܝܬ ܥܒܘܕܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܝܬ ܒܒܝܬܟ . ܘܓܙܐ ܕܢܛܪܘ ܐܒܗܝܟ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܒܒܠ ܟܠ ܠܚܙܩܝܐ : ܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ : ܘܢܫܬܩܠ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܡܗ̇ܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܀ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢ ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܦ ܕܥܕܟܝܠ ܗܘܝܢ̈ ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܡXܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ ܦܘܠܘܣ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܝ-· ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܥܒܕ . ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ ܘܫܩܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܟܠ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܐܒܘܢ : ܕܝܠܢ ܗܘ ܘܕܒܢܝܢ̈ . ܘܗܫܐ
IsaacAnt:memHom ܢܥܡܬܐ̈ ܡܫܡܥ ܠܟ ܀ ܡܡܕܟ ܩܠܐ̈ ܕܠܐ ܢܘܪܐ : ܛܥܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ : ܒܘܓܢܐ̈ ܕܩܠܐ̈ ܨܒܥ ܠܗ̇ . ܘܡܢ ܢܦܚܐ ܫܪܝܐ ܘܫܘܝܐ :
Shub:BookGifts : ܕܐܢ ܐܫܬܒܩ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ : ܒܗ̇ܝ ܚܐܪܘܬܐ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܆ ܘܐܬܓܠܝ ܟܠܗ ܝܨܪܗ ܕܟܝܢܢ ܒܗ . ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܥܝܢ