simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugMary&Magi ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܟܝ ܕܪܡ ܗܘ ܝܠܕܟܝ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܡܪܝܡ ܪܘܡܐ ܟܠ ܩܕܡ ܐܠܦ ܠܢ ܐܦ ܟܘܟܒܐ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܦ ܡܪܝܐ . ܘܠܥܠ ܡܢ
sugMary&Magi ܥܡܡܝܢ̈ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܡܪܝܡ ܫܠܡܐ ܐܘܒܠܘ ܠܐܪܥܬܟܘܢ̈ ܫܝܢܐ ܟܠ ܫܓܫܗ̇ ܠܦܪܣ ܘܐܫܬܪܪܬ . ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܟܝ ܘܠܗ
sugMary&Magi ܐܬܦܨܚ ܡܐܡܪܐ . ܩܟܗ . ܥܠ ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܙܐ ܚܙܩܝܐܠ ܢܒܝܐ . ܟܠ ܕܡܪܝܡܐ . ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܒܕܢܚܗ ܢܗܪܘ ܒܪܝܟ ܕܒܝܠܕܗ
sugOurLord&John ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ . ܚܙܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܟܠ ܘܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܠܗ ܐܟܪܙܬ ܐܬܐ ܠܥܡܕܐ ܡܥܡܕ
sugOurLord&John ܡܪܢ ܒܥܝܬ ܘܫܦܪ ܠܝ ܕܗܟܢ ܢܗܐ ܘܐܢܬ ܝܘܚܢܢ ܠܡܢ ܡܬܚܪܝܬ . ܟܠ ܠܝ . ܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܙܘܦܟ ܡܚܘܪ
sugOurLord&John ܘܐܢܐ ܒܡܝܐ̈ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܡܪܢ ܘܠܐ ܕܬܕܥ ܕܠܡܢ ܐܬܝܬ ܘܡܛܠ ܟܠ ܕܐܕܥ ܟܝܢܝ ܕܓܒܝܠܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܕܡܬܐ . ܘܐܢܬ ܓܒܘܠܐ ܡܬܩܢ
sugOurLord&John ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܟܠ ܩܝܡܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܢܚܬܬ ܕܬܣܗܕ ܥܠܘܗܝ . ܬܘܕܝ ܠܕܢܚܟ ܡܦܨܚ
sugOurLord&Synag ܥܡܡܝܢ̈ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܥܝܠܐ ܪܟܒ ܩܪܒܬ ܨܗܝܘܢ ܟܕ ܟܠ ܠܐܘܪܥܗ ܢܦܩܝ̈ ܘܒܢܬ̈ ܨܗܝܘܢ ܫܘܒܚܗ ܙܡܪܝ̈ . ܘܡܢ
sugOurLord&Synag ܬܫܒܚܢ̈ ܒܩܠ ܐܘܫܥܢܐ̈ ܘܡܒܪܟܝܢ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܢ ܗܝܟܠܗ ܟܠ ܠܓܘ ܗܝܟܠܗ ܒܩܠܐ̈ ܕܫܒܪܐ̈ ܕܡܝܒܒܝܢ . ܘܥܡܡܐ̈ ܕܩܥܝܢ
sugSinfulWom&Satan ܚܘܒܝ̈ ܠܣܛܢܐ ܡܪܝ ܐܢ ܡܬܠܒܟ ܘܚܙܐ ܠܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܩܛܠ . ܟܠ ܕܫܡܥܘܢ ܓܢܐ . ܘܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܢ ܐܙܠܢܝ ܗܘ ܫܒܩ ܠܝ
sugSoul&Body ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈ ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܝ ܡܬܥܕܠܬ ܦܓܪܐ ܐܚܝܢܬܐ ܟܠ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܐ ܐܢܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܫܠܝ ܘܐܢܬ ܕܚܝܚܐ ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ .
sugSoul&Body ܛܒܬܐ̈ ܡܢܝ ܐܣܬܥܪܝ̈ ܘܐܝܟܢ ܟܐܢܐ ܕܥܡܝ ܬܫܬܘܐ ܦܓܪܐ ܥܡ ܟܠ ܢܦܫܐ ܥܡ ܒܝܫܬܟ̈ ܠܐ ܬܚܠܛܢܝ ܕܪܚܝܩܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ .
sugSoul&Body ܘܗܒ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܠܗ ܚܝܪܢ ܦܓܪܐ ܫܡܥ ܡܪܝ ܘܚܙܝ ܐܢ ܫܩܠܐ ܟܠ ܘܫܪܝ ܚܕܐ ܒܝܬ ܠܝ ܠܦܓܪܐ ܕܠܚܝܡ ܥܠܝ . ܐܕܢܚ ܩܘܫܬܟ ܒܚܪ
sugSoul&Body ܓܒܐ ܣܕܪܬ ܥܠܝ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܦܓܪܐ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ ܗܘ ܦܚܐ ܘܢܫܒܐ ܟܠ ܒܪܐ ܕܦܪܩ ܠܬܪܝܢ ܒܚܘܒܐ ܘܡܐܫ ܟܣܝܬܐ̈ ܕܠܒܐ . ܣܗܕ ܠܝ ܕܡܢ
sugSoul&Body ܬܘܟܐ ܘܥܝܛܐ ܘܪܘܫܥܐ ܡܪܟܒܐ ܘܦܫܝܛܐ . ܘܟܝܢܟܝ ܡܓܕܗ̇ ܟܠ ܠܢܓܕܐ ܕܫܒܛܐ ܕܡܪܐ ܕܐܪܓܙܬ ܘܐܣܩܛܐ ܦܓܪܐ ܛܡܝܪ ܒܟܝ
sugSoul&Body ܚܟܡܐ ܣܡܢܝ ܒܪܘܝܐ ܒܥܠܡܐ . ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܓܘܫܡܐ ܛܫܬ ܟܠ ܐܥܢܝ ܒܥܢܝܢ ܗܒܠܐ ܐܠܐ ܝܨܪܟܝ ܩܛܘܠܐ ܢܦܫܐ ܡܠܟܬܐ ܘܡܠܝܢ
sugSoul&Body ܡܘܡܐ ܦܓܪܐ ܡܠܬܟܝ ܥܒܕܬܢܝ ܛܠܘܡܐ ܘܢܨܒܬ ܒܝ ܢܝܫܐ ܡܕܪܡܐ ܟܠ ܣܡܢܝ ܒܪܘܝܐ ܒܥܠܡܐ . ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܓܘܫܡܐ ܛܫܬ ܒܕܟܝܘܬܝ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܚܠܘܠܝ ܙܝܚܢܝ . ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ܦܩܕ ܫܡܫܢܝ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܠܐ ܩܕܝܬܗ̇ ܕܙܢܝܬܝ ܠܟܝ ܟܢܘܫܬܐ ܘܥܕ ܐܒܐ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܟܢܫ ܐܥܠܢܝ ܘܕܝܠܗ ܐܢܐ ܠܡܘܢ ܣܪܒܬܝ ܥܕܬܐ ܝܗܒ ܟܠ ܝܗܒ ܠܝ ܓܙܘܪܬܐ ܐܝܟ ܪܘܫܡܐ ܛܒܥܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ . ܘܡܢ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܨܝܕܘܗܝ ܦܢܘ ܫܩܠܗ ܠܛܒܥܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܟܠ ܝܗܒ ܠܟܝ ܛܒܥܗ ܟܕ ܐܢܬܝ ܗܘܝܬܝ ܥܢܗ ܒܠܚܘܕ ܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܘܟܕ