simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSynag&Church ܐܝܠܐ̈ ܘܙܝܚܘ ܠܚܠܘܠܝ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܥܕܬܐ ܟܕ
sugTwoThieves ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ
sugTwoThieves ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ
sugWorld ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ