simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܥܕܬܐ ܟܕ ܐܙܕܝܚܬܝ ܐܝܟ ܟܠܬܐ ܡܫܟܢܗ ܕܡܠܟܘܡ ܟܠ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ . ܘܕܨܝ̈ ܪܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܐ̈ ܘܙܝܚܘ ܠܚܠܘܠܝ
sugTwoThieves ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܟܠ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܛܥܝܢ ܡܙܝܓ ܠܗ ܚܠܐ ܘܓܒܗ ܕܩܝܪ . ܡܠܐ
sugTwoThieves ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܕܝܬ ܒܗ 59 ܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܢܫܡܥ ܗܫܐ ܡܘܢ ܐܡܪܝܢ ܣܦܪܝ̈ ܥܡܐ ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ .
sugWorld ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ ܠܡܘܢ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ ܕܓܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܘܕܝܝܟ̈ ܟܠ ܠܡܪܕܝܬܐ 116 ܟܘܦ ܟܬܪ ܡܠܐ ܝܘܡܐ ܫܒܝܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ