simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ . ܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܢܨܛܢܥ ܟܠ ܡܢܗ . ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ ܐܢܫ ܢܛܠܘܡ ܐܢܘܢ ܐܘ ܕܢܚܣܪ ܐܢܘܢ ܥܠ
BarKoni:Schol ܚܕܐ ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܩܝܡܐ ܡܨܥܬ ܬܪܬܝܢܓܝܓܠܝܢ̈̈ ܂ ܟܕ ܐܦ ܟܠ ܕܒܝܬ ܚܝܘܬܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܝ ܓܝܓܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܬܩܘܡ X
Chrys:ComJohn1 ܕܘܠܐ ܠܗ ܣܥ̣ܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܫܬܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܘܦܬܘܪܐ ܐܬܩܢ . ܟܠ ܡܢ ܟܢܫܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܡܝܟܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܚܢܢ ܠܢܦܫܢ . ܗܘ̇ ܓܝܪ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܕܥܬܝܕܢ̈ ܟܠ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܐ ܕܐܢܝܐܝܠXX ܆ ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܠܟܐ ܟܠ ܫܘܦܙܐ̈ . ܕܒܝܒܝܘܬܐ ܟܬ̣ܒ ܗܘܐ ܘܚܘܝ XX4ܘܝܬ̣ܒ ܚܘܝ
P:2Macc [AB] . ܐܚܝ̈ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܕܣܝܒܪܘ ܐܘܠܨܢܐ ܩܠܝܠ ܕܫܥܬܐ : ܒܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܥܪܩܬ ܡܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܟܠ ܘܠܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܒܗ̇ ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܐܢܫ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܒܕܐXX ܐܓܪܬܐ ܒܫܡܐ ܕܐܢܫ ܇ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܗܕܐ ܆ ܐܠܐ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܡܬܚܦܛ ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܗ̇ .
PhiloxMab:ComProJohn ܬܕܡܘܪܬܐ Xܢ ܐܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܇ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇
Eph:memHom ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܠܩܢܘܡܗX . --¹⁹ܩXX·dd--¹⁸ X XX·XX¹ ܟܠ . . ܝXX --¹¹ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈
JnDalya:Epist ܣܡܝܘܬܐ ܠܩܢܝܗ̈ܿ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܘܼܒܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܠܐܝܢܐ ܟܠ ܒܠܒܗ ܒܟܠܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ . ܗܕܐ ܗܝ ܒܝܼܫܬܐ ܝܿܠܕܬ
Cyr:Epist ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܝܠܝܢX¹ ܪܒܫܡܝܐ̣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܫܪܝܪܐ : ܕܐܬܝܠܕ ܘܠܐܐܬܥܒܕ ܆ ܒܪ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܆ ܕܒܐܝܕܗ
PhiloxMab:Disc ܟܦܢܐ ܟܦܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ . ܘܠܘ ܟܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗܝ ܟܠ ܀ ‏ ‏ܚܘܪ ܕܝܢ ܐܢܬ ܩܛܝܢܐܝܬ ܒܝܕܥܬܐ ܦܪܘܫܬܐ ܆ ܕܠܘ
JnDalya:Epist ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ ܪܡܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ ܝ̣ܕܥܬܗ ܟܠ ܘܠܝܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̣ܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ .
Chron1234 ܕܐܫܬܟܚ ܒܗ ܂ ܘܩ̇ܛܠܘ ܡܝܗ ܣܘܓXܐ ܕܥܡܐ ܂ ܘܢܣܒܘ ܐܣܝܪܐ̈ ܟܠ ܕܫܝܙܪ ܂ ܘܫܒܘ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܘܢܣܒܘܗܝ ܠܚܣܢܐ ܂ ܘܫܒܘ ܘܒܙܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܡܢ̈ ܘܡܥܠܝܢ̈ . 13 , 61ܘܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ 16ܗܢܝܢ̈ ܟܠ ܡܫܬܒܗܪܝܢܢ ܒܗܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܒܗܢܝܢ̈ 15ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܫܐ ܚܪܝܝܐ . ܐܠܗܐ ܥܠܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܐܠܐ ܟܠ . ܘܢܚܘܪ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܦܝܣ ܐܢܐ . ܟܕ ܡܪܚܩܝܢܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܒܝܫܬܐ̣ ⁴ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ⁵ܒܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܇ ܟܠ ܦܠܚܝܢܢ ܛܒܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܠܥܒ̇ܕܢ ܫܠܡܐ ³ܕܠܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܇ ܘܢܣ̣ܬܡܟ ܥܠ ܝ X X ܕܪܥܐ ܟܠ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̇ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܟܣܝ ܫܘܒܚܗ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܢܚܬܐ X ܕܡܝܘܬܘܬܐ . ܓܒܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܟܠ ܐܬܒܝܢ ܒܚܝܠ ܟܣܝܘܬܗ . X ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܫܩܠ ܒܪܘܝܐ ܕܢܚܪܪ
SevAnt:LuqGramm ܡܫ̣ܡܗ ܐܠܗܐ ܆ ܘܬܘܒ ܘܡ̇ܒܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܠܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܟܠܡܕܡ ܂ ܘܠܗ̇ܘ ܕܒܒܣܪ ܝ-X ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ