simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܒܪܝܢ̈ 7ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܛܥܢܬܗ ܒܟܪܣܐ ܘܟܢܦܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܟܠ ܒܫܡܗܘܗܝ̈ ܒܚܝܠܗ ܬܠܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܓܘܫܡܝܗܘܢ̈ X ⁹ܥܡ
DidascApost ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܒܕܪܝ ⁹⁷ ܕܝܠܗ ܕܐܦܝܝXܩܘܦܐ : ܕܒܝܦܝܛܘܬܐ ܟܠ ܒܝܢܬܗܝܢ . ⁹⁴ܗܟܢܐ ܐܣܥܘܪ ܥܢܝ ܘܐܟܢܫ ⁹⁵ܐܢܝܢ ⁹⁶ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܟ̣ܣ ܐ ⁹⁹ܒܓܘ ܟܠܐ ܀ ¹ X 8ܡܕܝܢ ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܗܪܐ ܟܠ ܫ̇ܠܝܛ ܠܗ ܠܡܥܠ ܘܠܡܬܗܪ ܒܫܘܦܪܐ ⁹⁷ܕܕܘܡܪܐ . ܕܠܗܠ ⁹⁸ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܐܚܐ ܕܠܐ ܫܘ̣ܠܡ ܀ X 11ܥ̇ܐܠܐ ܠܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܣ̇ܥܪܐ ܟܠ ܕܟܣܗ ⁹⁰ܕܩ̇ܛܘܠܐ ܆ ܢ̣ܩܪܘܒ ܢܫ̣ܬܐ ܣܡܗ ⁹⁹ܕܡ̇ܐܚܐ