simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ . ܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܢܨܛܢܥ ܟܠ ܡܢܗ . ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ ܐܢܫ ܢܛܠܘܡ ܐܢܘܢ ܐܘ ܕܢܚܣܪ ܐܢܘܢ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛ̇ܒܐ ܪ̈ ܕܐ ܘܢ̇ܚܬ ܆ ܟܕ ܡܨ̇ ܠܐ ܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܟܠ ܗܘܐ ܕܘܝܪ̣ . ܘܠܟܠ ܥܠܘܗܝ ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ : ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ X
PhiloxMab:ComProJohn X⁵ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܡܥܕܐ ܡܬܚܫܠܐ ܘܡܬܪܟܒܐ ܇ ܘܩܢܝܐ ܟܠ ܇ XX6 ܒܝܕ ܠܫܢܐ ܘܫܡܝ̈ ܚܟܐ ܇ ܘܫܢܐ̈ ܘܣܦܘܬܐ̈ . ܒܝܕ ܓܝܪ
Shub:BookGifts ܟܬܒܝܢ̈ ܕܒܪܘܚܐ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܢܡܘܣܝܐ : ܕܡܢ ܓܘܝ̇ܐ ܟܠ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܪܫܝܐܕܡܢ̈ ܐܠܗܐ : ܚܒܫܝ̈
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ ܗܘܢܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܬܠܬ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠ ܟܗܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗ . ܕܐܝܬܘܗܝ X¹ܪܝܫܗ̇ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܟܠ ܘܠܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܒܗ̇ ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܐܢܫ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܒܕܐXX ܐܓܪܬܐ ܒܫܡܐ ܕܐܢܫ ܇ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܗܕܐ ܆ ܐܠܐ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܡܬܚܦܛ ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܗ̇ .
P:Esd [AB] ܚܕ ܒܕܝܠܗܘܢ . ܐܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ ܒܪܘܝܚܘܬܐ ܕܬܪܥܐ ܩܕܡܝܐ ܟܠ ܩܡ ܕܝܢ ܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
Eph:memHom ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܠܩܢܘܡܗX . --¹⁹ܩXX·dd--¹⁸ X XX·XX¹ ܟܠ . . ܝXX --¹¹ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈
P:ProvQohSong [AB] ܛܠܘܡܝܐ̈ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ . ܘܗܐ ܕܡܥܐ̈ ܕܛܠܝܡܐ̈ . ܟܠ ܠܡܚܙܐ ܒܟܠ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܗܦܟܬ ܐܢܐ ܘܚܙܝܬ ܝܬ
JnSol:OntheSoul ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܘ ܢܫܬܒܚ ܚ̇ܣܡ ܠܗ ܒܩܘܠܣܐ ܕܚܒܪܗ . ܫܪܟܐ ܟܠ ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘܐ . ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒ̇ܥܐ
BarḤadbš:Acts ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܐܝܕܗܘܢ ܠܡܠܒ̇ܟ . ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܡܬܚܪܝܢ ܠܡ̇ܠܒܟ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ . ܒܕܓ̣ܕܫ ܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܒܝܟܝܢ
JnDalya:Epist ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ ܪܡܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ ܝ̣ܕܥܬܗ ܟܠ ܘܠܝܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̣ܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ .
SevAnt:LuqJul ²ܣܘܟܠ ܢܒܚܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܢܦܫܟܘܢ ܒܩܘ ܐܢ ܒܗ̇ ܟܠ ܕܢܬܒ̇ܩܘܢ ܘܢܚܘܪܘܢ ܒܗ ܒܬܦܢܟܐ XXXX X ܕܟܪܘܙܘܬܗ . ܘܒܗ
SevAnt:Epist ܇ ܗ̇ܝ ܕܒ̣ܪܬ̇ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܦܫܟܐܗܘܬ ܐܝܕܟ ܡܫܟܚܬ ܠܥܠܡܐ ܟܠ ܕܒܝܕ ܪܚܫܐ ܘܝܠܘܛܐ ܫܝܛܐ ܐܫܬܢܩܘ . ܗܘܐ ܠܐ̣ܝܕܟ ܡ̇ܨܝܬ
IšoMerv:ComOT ܦܪܘܣ . ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܐܫܬܒܩܘ ܗܠܝܢ ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܐܒܗܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܝܪܬܘܬܐ X ܕܐܒܗܝܗܘẌ ܡܩܒܠܝܢ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐܘܣܝܐ . ܘܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܘܕܢܦܫܐ ܘܕܟܠ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ . ܟܠ Xܘܡܛܠܬܗ . ܡܢܗ ܓܝܪ X X 1X7 ܝܕܘܗܝ̈ ³¹ܐܝܬܝܗ̇
Hom6thCent ܗܘ̇ܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ . ܕܩܕܡ ܓܝܪ ܟܠ ܗ̣ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܬܩܪܐ̇ . ܘܡܛܘܠ ܕܟܠ ܗܘ̣ ܝܫܘܥ . ܐܦ ܠܟܠ
Eph:madFaith ܡ 8ܡܢܘ ܚܙܝܗܝ ܘܒܨܝܗܝ ܠܒܗܡܘܬ ܒܓܘ ܝܒܫܐ ܒܝܡܐ ܠܠܘܝܬܢ ܟܠ ܛܒܐ ܕܡܣܓܐ ܠܗ ܠܓܙܐ ܕܡܒܘܥܐ̈ ܗܘܝܘ ܕܡܣܓܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܢܚܐ
Ath:HomEpist ܐܢܫ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܪ . . ܕܡ̇ܢ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܢܐܚܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ X . ܘܡܬܦ̣ܪܣܐ ܝܝXXXX ܥܠ