simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܛܒܬܐ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘܬܐ ܢܦ̣ܠ .
BarKoni:Schol ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ
Eph:madChurch ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ
LiberGrad ܕܦܓܪܗ ܘܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madFaith ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ ܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
Nars:memCreat ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܝܡܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܡܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ
Eph:madFaith ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠ X X ܝ
Eph:memDomNos ܗ̣ܘXܒܡܠܬܐܝܬܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܪܒ
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memEstabCreat ܠܟܪܘܒܐ ܦܘܡܐ ܕܡܦܪܐ ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܠܘܥܕܐ ܕܐܬܪܗ
P:Kings [AB] ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ : ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ
P:Gen [AB] ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ ܟܠ ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܬܝܬܐ ܠܢܝܪܗ̇ ܟܠ ܫܪܒܝܢ̈ . ‏
Shub:BookGifts ܘܦܫܝܛܐ ܝܡܝܢܗ ܡܚܝܬ ܟܠ ܆ ܘܪܡܙ ܒܗ̇