simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugWorld ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ ܠܡܘܢ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ ܕܓܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܘܕܝܝܟ̈ ܟܠ ܠܡܪܕܝܬܐ 116 ܟܘܦ ܟܬܪ ܡܠܐ ܝܘܡܐ ܫܒܝܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ