simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܓܝܣܐ ܐܓܪܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ : 5ܘܦܢܝ ܘܝܗܒ ܠܗ ܦܘܪܥܢܐ : ܟܠ ܥܡܗ : ܡܠܟܘܬܐ ܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܠܐ ܕܝܢ ¹⁵⁶ܛ̣̇ܠܡܗ ܡ̣̇ܚܐ
JulRom ܡܘܫܚܢ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢܿ ܘܐܚܕܘ ܪܩܕܐ ܙܠܝܠܐ . ܟܠ ܥܡ ܢܫܐ̈ . ܛܠܝܐ̈ ܥܡ ܣܒܐ̈ . ܓܕܘܕܐܼ̈ ܥܡ ܒܬܘܠܬܐ̈ . ܥܡ
Ath:HomEpist ܝܘܡ ܒܥܠܬ ܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܡ̇ܪܬܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܚ̇ܒܠܗ̇ ܚܙܝܪܐ ܡܢ ܥܒܐ̣ ܂ ܘܚܡܪܐ ܕܒܪܐ ܟܠ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܡܢܐ ܬܪܥ̣ܬ ܣ̇ܝܓܗ̇ ܇ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܠܗ̇
SevAnt:LuqJul : ܘܡܬܬܚܕ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܡܢ ܡܕܡ : ܚܝܕ XXXXXX ܠܗ ܦܓܪܐ ܡܢܦܫܐ ܟܠ ܓܠܝܐ : ܕܡܠܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܟܠ ³ܘܐܚܝܕ
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܫܘܐ ܒܗ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܆ ܐܟܡܐ ܕܫܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܀ ܟܠ ܠܘܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܀ | X86ܚܕ ܗ̣ܘ ܫܡܫܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܡ̇ܕܢܚ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܣܘܢ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܢܩܝܦ ܚܘܠܡܢܐ ܠܦܓܪܐ . ܒܝܕ ܟܠ ܘܡܬܒܥܝܐ . ܡܚܦܛܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܝܢ̈ ܒܟܠ ܓܠܝܢܝܢ̈ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܒܣܪ . ܘܡܫܬܦܥ ܢܘܚܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܠܝܚܐ̈ . ܘܒܘܣܡܐ ܟܠ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬܡܖܢ̈ . ܘܗܘܐ ܫܠܝܐ ܥܠ ܟܘܠ . ܘܡܡܠܟ ܫܠܡܐ ܥܠ
P:Deut [AB] ܕܢܕܡܟ ܥܡ ܚܡܬܗ : ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ . ܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܟܠ ܒܪܬ ܐܒܘܗܝ : ܐܘ ܒܪܬ ܐܡܗ : ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ . ܠܝܛ ܗܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗܝܪX ܘܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . XX ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܚ̣ܕܝ ܆ ܟܠ ܡܟܪܙܝܢ ܘܘܘ X ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܘܡ . ܟܕ
SevAnt:Epist . ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ : ܐܝܟ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܒܟܘܠܐ ܘܟܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܘܗ̣ܘ ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܐܚܝܕ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܪܝܢ̈ ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܘܕܡܗ ܚܣܝܐ ܨܝܪ ܗܘܐ ܒܟܐܢܐ̈ ܡܐ ܟܠ ܘܟܠ ܡܢ ܕܛܠܝܡ ܘܢܟܝܠ ܘܩܛܝܠ ܒܟ ܐܬܕܡܝ ܐܪܙܗ ܕܡܪܢ ܥܡ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܂ Xܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗܘܢ ܐܘܣܝܐܝܬ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܟܝܬ ܕܐܘܣܝܐ̣ ܂ ܫܘܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
P:Isa [AB] ܕܣܩܪܝܢ ܠܟ . ܒܝ ܢܫܬܒܚ ܘܢܙܕܕܩ ܟܠܗ ܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ܒܡܪܝܐ ܗܝ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܥܫܝܢܐ̈ ܠܘܬܗ ܢܐܙܠܘܢ . ܘܢܒܗܬܘܢ
Eph:madCrucifix ܘܒܠܝ ܟܘܠ ܒܝܕ ܦܛܝܪܐ ܕܚܕܬ ܟܘܠ ܒܛܠ ܠܗ ܚܡܝܪܐ ܡܥܬܩ ܟܠ ܟܠ ܕܦ̣ܪܚ ܗܘܐ ܚܡܝܪܐ ܕܚܘܐ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ ܕܐܥܬܩ ܟܠ ܣܐܒ ܗܘܐ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ . ܠܐ ܚ̇ܙܝܐ . ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣ̇ܡܝܢ . ܠܘ ܟܠ ܟܕ ܒܚܫܘܟܐ ܕܪܘܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܡܬܟܪܟܐ ܘܦܗ̇ܝܐ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܀ ‏ ‏ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܪܒܘܬܐ ܡܬܡܛܐ ܬܠܡܝܕܐ ܇ ܐܢ ܟܠ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܫܘܒܚܗ . ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܇ ܗܘ ܕܒܗ
DionAr:MystWritings ܕܢܝܢܝܢ̈ XX . X X2X 9ܢX . XX 9dd 6dd XX1ܫܢܬܐ X X42ܩ⬩ ܟܠ X198ܝܠܝܝ̈ XXܝܢܐ XX Xܢ̇ XX 1dd 1dd 77XXdd 12ܠܝX Xܢ
JnDalya:Epist . ܐܒܐ ܕܟܠ . ܕܚܿܟܡܬ ܠܗܕܝܘܛܘܬܢ ܒܚܟܼܡܬܿ ܪܐܙܝܟ̈ ܠܥܠܡ ܟܠ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܩܿܘܝܘ ܒܝܿܪܬܘܬܟ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܚܼܝܕ