simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܒܝܫܘܬܐ ܢܦ̣ܠ . ܘܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܫܝܚܐ X ܟܠ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܚܣܝܪ ܨܝܕ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܨܝܕ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ
BarKoni:Schol ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ 3ܟܠ ܓܙܝܪܐ ·· · 0 ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܟܠ ܒܪܫܗܘܢ ܂ X XXX 0ܘXܝXܝܢX ܒXܝX ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂
Eph:madChurch ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ ܟܘܠ ܐܝܬ ܠܩ̇ܢܝܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܩ̣ܢܐ ܠܘܩܕܡ ܟܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܢܦܫܢ ܘܠܐܠܗܢ ܠܐ ܩ̣ܢܝܢ ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܕܬܠܬ ܗܕܐ : ܕܝܐܐ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܢܪܝܡܘܢ ܟܠ ܡܛܠ ܬܪܣܝܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܘ ܡܛܠ ܠܒܘܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܢܬܦܪܩ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ XX ܘܐܬܕܡܐ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ ܠܒܫ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܐܝܟ ⁸ܠܦܝܣܢ ܟܝܢܗ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܗܘ ܛ 9ܛܒܐ ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:memCreat ܥܘܡܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ ܛܟܣܐ ܬܩܢܐ ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܪܘܝܚ ܟܠ ܡܬܒܥܝܐ ܕܢܒܥܝܘܗܝ ܫܦܝܪ . ܥܡܝܩ ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܝܡܘܬܗ ܡ̣ܢ
Eph:madFaith X X ܝ XX ܡ 2ܡܢܘ ܣܦܩ ܣܝܟ ܕܟܡܐ ܫܬܩ ܗܘܐ ܢܘܚ ܕܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܠ ܒܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
Eph:memDomNos ܒܪܝܢ̈ . ܪܒ ܗ̣ܘܚܘܣܪܢܗ̇ ܡܢ ܟܘܠ ܚܘܣܪܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܟܠ ܢܬܝܠܕ . ܐܢ XܝXXXX ܕܝܢ ܒܗ̇ ܗ̣ܘXܒܡܠܬܐܝܬܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memEstabCreat ܒܘܪܟܬܐ̈ ܠܘܥܕܐ ܕܐܬܪܗ ܠܫܘܒܚܐ ܕܫܡܗ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܚܪܘ ܟܠ ܢܗܘܐ ܡܝܩܪ ܠܐܠܗܘܬܐ ܥܒܕ ܠܟܪܘܒܐ ܦܘܡܐ ܕܡܦܪܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܨܚ ܠܗ ܒܪ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܗܘܐ ܟܠ ܕܢܣܒ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܡܢ ܢܚܠܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ :
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܗ̇ܝܡܢܝܢ ܒܝ̇ ܒܪܡ ܆ ܟܠ ܒܪܝܫܐ ܕܐܝܟ . ܗܢܐ ܡܬ̇ܚܡ ܐܢܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܦ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ ܦܘܠܘܣ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܝ-· ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܒܢܬܢ̈ : ܟܠ ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܘܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ
IsaacAnt:memHom ܫܪܒܝܢ̈ . ‏ ‏ܘܬܦܠܘܚ ܒܩܠܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܠ ܕܢܣܝܒܪ ܒܗ̇ ܀ ܫܠܝܛܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܕܬܝܬܐ ܠܢܝܪܗ̇
Shub:BookGifts ܆ ܘܪܡܙ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܠܒܢܝ̈ ܚܘܒܗ . ܘܐܡܕ̇ ܬܘ ܬܘ . ܬܘ ܟܠ ܚܒܝܒܐܝܬ ܟܕ ܦܨܝܚܢ̈ ܐܦܝ̈ ܢܘܗܪܗ ܘܦܫܝܛܐ ܝܡܝܢܗ ܡܚܝܬ