simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܠܘܬܟܝ ܝܠ̣̇ܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬܐ ܡܐܪܝܐܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܩܟܐ - ܗ - ܙ - ܝ . - .
BarKoni:Schol ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ 3ܟܠ ܓܙܝܪܐ ·· · 0 ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܟܠ ܒܪܫܗܘܢ ܂ X XXX 0ܘXܝXܝܢX ܒXܝX ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂
Eph:madFaith ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ ܗ̣ܘ Xܡܡܠܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܟܠ 8ܢܘܟܪܝ ܠܫܢܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܠܫܢ ܥܝܪܐ̈ ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܘܡܬܪܚܡ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܘܐܬܥܠܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܗܘܐ ܥܡ ܡܪܢ ܒܪܘܚ ܘܥܒܕ
DidascApost ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܝ̇ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܘܡܠܦ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁰⁷ܢ ܟܠ ⁰⁶ܢ 0ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܫܐܠ ܘܫܡܥ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܢܫܐ X ܝX X 26 ܘܐܢ ܟܠ ܐܦ ܐܢܫܘܬܢ ܐܘܣܦ ܘܠܒܫ ܘܐܦ ¹ܝܕܥܬܢ ܝ ܡܛܠܬܢ 25ܗܘܐ ܝܕܥ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܗܘܝܐ : ܕܗܫܐ ܒܚܫܐ ⁸ܕܨܠܝܒܐ : ܩܪܐ ܡܠܐܟܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܟܠ : ܗ̇ܘ ܝܗܘܒܐ ܕܛܒܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܣܝܥܗ ܒܒܪܘܝܘܬܐ : ܟܕ ܐܝܬܝ
Eph:madLuqHeres ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܠܫܡܗ ܝܐܐ ܟܘܠ 7ܚܕ ܫܐܕܐ ܒܝܬ ܝܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܐܥ̣ܡܕ ܐܢܘܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܣܓܕ ܐܢܘܢ X ܠܗ ܠܫܡܐ̣
Eph:memHom ܕܐܦ ܗܘ ܩܠܝܠ ܢܩ̇ܨ ܠܟ ܚܘܫܒܢܐ ܥܒ̇ܕ ܥܡܟ ܡ̇ܢ ܐܠܦ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܛܥ̇ܡ ܐܢܬ ܡܢ ܢܝܚܐ̈ ܘܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ 225ܠܐ ܛ̇ܥܐ ܠܗ ܠܝ̇ܕܥ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܣܒܠܬܗ ܚܠܦ ܐܬܠܝܛܐ ܕܦܫܚܬ ܘܫܕܝܬ ܗܐ ܡܬܟܬܫ ܕܪܐ ܡܚܕܬ ܟܠ ܒܥܐ ܕܢܬܒܥ ܕܩܛܠܬܗ ܗܘܝܬ 140 ܘܐܢ ܙܟܐ ܠܝ ܒܥܐܦܐ ܦܪܥ
P:Luke [AB] ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ ܆ ܗܦܟܘ ܠܓܠܝܠܐ . ܠܢܨܪܬ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܇ ܕܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܦܘܪܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܟܕ ܫܠܡܘ
SevAnt:CathHom ܚܝܘܬܫܢܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܘ̇Xܪ ܆ ܟܠ ܡܢ ܡܨܘܬܐ ܕܠܐ ܬܪܥܘܬܐ ܇ ܘܕܝܬܝܪ ܩܫܝܐ ܘܚܪܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ ܦܘܠܘܣ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܝ-· ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
P:Isa [AB] ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ . ܘܥܠ ܟܠ ܡܓܕܠܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ܘܥܠ ܟܠ ܫܘܪܐ̈ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܒܠܘܛܐ̈ ܕܒܝܫܢ . ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ܘܥܠ
IsaacAnt:memHom ܬܕܡܪܬܟ̈ . ‏ ‏ܒܥܝܪܐ ܫܠܝܬܐ ܗܘܝܬ ܥܡܟ : ܠܐܬܘܢܐ ܢܓܕܬܢܝ ܟܠ ܩܛܝܪܟ ܕܒܪܢܝ ܕܐܪܛܢ ܀ ܛܐܒ ܠܝ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܬܘܟܠܢܝ : ܐܫܬܥܐ
SynOr ܥܕܬܐ ܘܡܕܝܢܐ : ܐܟܘܬܗ̇ ܢܦܠܓܘܢ ܒܗ̇ ܐܢܫܐ̈ ܫܒܐ̈ ܀ ܘܥܠ ܟܠ ܢܬܬܪܣܘܢ . ܘܡܫܟܒܗܘܢ ܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܘܢ ܕܥܕܬܐ ܢܗܘܐ .