simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܕܪܝܢ̈ ܟܕ ܥܒܪܝܢ ܘܐܢܫ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܐܗܪܟ . ܛܪܘܢܐ ܕܫܝܘܠ ܟܠ ܐܚܫܟ ܠܥܠ ܘܐܦܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܣܕܩ ܬܘܒ ܠܬܚܬ 69 ܒܝܫܐ ܡܝܬܘ
sugDeath&Satan ܕܦܪܩ ܥܢܗ ܡܢ ܕܐܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܒܠܥܘܗ̇ ܒܝܫܐ ܘܡܘܬܐ ܠܡܘܬܐ ܟܠ ܙܟܐ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܤܛܢܐ ܘܡܘܬܐ ܥܘܢܝܬܐ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܪܥܐ
sugDeath&Satan ܕܡܨܚܐ ܠܗ . ܠܝ ܕܠܛܢܝ ܘܕܠܐܛ ܠܝ ܠܐܝܕܝ̈ ܐܬܝܢ ܤܛܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܕܝܢ ܒܚܠܝܡܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܬܓܢܒܪ ܐܢܐ ܡܘܬܐ ܒܝܫܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠ
sugDeath&Satan ܠܐܛ ܠܗ ܟܣܐ ܨܥܪܟ ܤܛܢܐ ܐܕܢܟ ܡܘܬܐ ܝܩܝܪܐ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܬ . ܟܠ ܠܝ ܡܘܬܐ ܣܢܐ ܗܘ ܫܡܟ ܐܘ ܣܛܢܐ ܠܐ ܬܫܦܪܝܘܗܝ . ܠܫܡܟ
sugDeath&Satan ܐܢܫ ܐܝܟ ܡܢ ܡܪܐ . ܠܟ ܕܝܢ ܡܣܢܐ ܗܘ ܣܢܝܢ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܒܝܫܐ ܟܠ . ܕܣܢܝܬ ܗܘ ܐܦ ܐܢܬ ܐܟܘܬܝ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܘܬܐ ܡܢܝ ܡܕܚܠ ܕܚܠ
sugDeath&Satan ܙܘܥܝܢ̈ ܡܘܬܐ ܫܝܘܠ ܨܡܪܬܐ ܡܬܢܚܡ ܟܠ ܕܢܦܠ ܒܗ̇ . ܚܛܝܬܐ ܟܠ ܣܢܝܐ ܕܠܝܬ ܒܓܘܗ̇ ܐܦܠܐ ܬܘܬܐ . ܗܘܬܐ ܕܒܠܥܬ ܐܦ ܟܡܬ ܥܠ
sugDeath&Satan ܕܢܦܠ ܒܗ̇ . ܚܛܝܬܐ ܗܘ ܣܢܝܐ ܕܦܣܩܬܗ ܣܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܤܛܢܐ ܟܠ ܕܒܠܥܬ ܐܦ ܟܡܬ ܥܠ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ ܡܘܬܐ ܫܝܘܠ ܨܡܪܬܐ ܡܬܢܚܡ
sugDeath&Satan ܚܒܫܗ ܒܫܝܘܠ . ܐܢܬ ܗܘ ܩܪܝܬܝܗܝ ܠܗܕܐ ܕܠܐܕܡ ܐܚܛܝܬ ܟܢܬܗ ܟܠ . ܣܢܟ ܐܠܗܐ ܐܦ ܐܢܫܐ̈ ܫܠܐ ܢܦܫܟ ܡܘܬܐ ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܡܚܐ
sugDeath&Satan ܐܝܬܝ ܙܟܝܐ ܘܒܟ ܚܐܒ ܐܢܐ . ܒܦܝܣܟ ܐܕܡ ܕܙܟܝܬܗ ܐܘ ܣܛܢܐ ܟܠ ܕܚܐܒ . ܡܐ ܕܓܡܪ ܘܐܘܦܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܫܪܝ ܡܨܥܪ ܡܘܬܐ ܨܝܕ
sugDeath&Satan . ܘܐܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܒܢܘܚܡܟ ܐܘ ܡܚܐ ܟܠ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܥܕܬܐ ܟܠ ܕܡܐܘܐ ܠܢ ܕܦܠܝܓܝܢ ܚܢܢ ܐܙܟܐ ܠܒܝܫܐ ܒܫܘܒܩܢܟ ܐܘ ܚܐܢ
sugDeath&Satan ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܥܕܬܐ ܘܨܗܝܘܢ ܥܘܢܝܬܐ ܥܡܐ ܘܥܡܡܐ̈ ܬܘ ܨܘܬܘ ܟܠ ܒܫܘܒܩܢܟ ܐܘ ܚܐܢ ܟܠ . ܘܐܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܒܢܘܚܡܟ ܐܘ ܡܚܐ
sugGold&Wheat ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈ ܛܥܢܝܢ ܠܝ ܒܥܕܬܐ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܝ ܟܠ ܠܓܘ ܚܡܠܝܢ ܠܝ . ܡܢܝ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ
sugJoseph&Benjamin ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܡܘܢ ܥܒܕ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܟܠ ܘܫܪܝܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܥܦܩܝܢ . ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ
sugJoseph&Mary ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܥܘܠܐ ܨܐܪ ܠܟܠ ܘܒܬܕܝܗ̇̈ ܟܠ ܘܝܗܒ ܠܒܪܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ
sugMary&Magi ܡܫܬܡܥ ܡܪܝܡ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܡܠܟܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܟܠ ܘܩܛܪ ܬܓܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܟܠ . ܘܪܒ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ
sugMary&Magi ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܟܝ ܕܪܡ ܗܘ ܝܠܕܟܝ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܡܪܝܡ ܪܘܡܐ ܟܠ ܩܕܡ ܐܠܦ ܠܢ ܐܦ ܟܘܟܒܐ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܦ ܡܪܝܐ . ܘܠܥܠ ܡܢ
sugMary&Magi ܥܡܡܝܢ̈ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܡܪܝܡ ܫܠܡܐ ܐܘܒܠܘ ܠܐܪܥܬܟܘܢ̈ ܫܝܢܐ ܟܠ ܫܓܫܗ̇ ܠܦܪܣ ܘܐܫܬܪܪܬ . ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܟܝ ܘܠܗ
sugMary&Magi ܐܬܦܨܚ ܡܐܡܪܐ . ܩܟܗ . ܥܠ ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܙܐ ܚܙܩܝܐܠ ܢܒܝܐ . ܟܠ ܕܡܪܝܡܐ . ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܒܕܢܚܗ ܢܗܪܘ ܒܪܝܟ ܕܒܝܠܕܗ
sugOurLord&John ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ . ܚܙܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܟܠ ܘܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܠܗ ܐܟܪܙܬ ܐܬܐ ܠܥܡܕܐ ܡܥܡܕ
sugOurLord&John ܡܪܢ ܒܥܝܬ ܘܫܦܪ ܠܝ ܕܗܟܢ ܢܗܐ ܘܐܢܬ ܝܘܚܢܢ ܠܡܢ ܡܬܚܪܝܬ . ܟܠ ܠܝ . ܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܙܘܦܟ ܡܚܘܪ