simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܦܫܝܩ ܟܠ ܦܝܣܐ ܕܒܗ ܫܠܝܬ ܒܨܬܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܠܒܫܝܗܝ ܘܫܠܐ ܒܗ ܟܠ ܦܘܪܣܐ ܕܡܢ ܓܒ ܐܚܪܝܢ ܬܢܝܚ ܢܦܫܟ ܘܬܬܪܥܐ ܕܠܗ ܠܡ ܠܡܪܐ
SevAnt:madHym ܐܡܬܝ ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬ̈ ܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܠ ܆ ܐܝܟܝܢܐ ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܬܕܥ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝܘܢܝܐ
Eph:madChurch ܘܐܦ ܝܘܠܦܢܐ ܓܡ̇ܪ ܟܠ 23ܘܡ̣ܢܘ ³ܢܡ̣ܢܐ ܣܝܡܬܗ̈ ܟܠ ܠܗ ܠܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܘܚܠܦ ܪܡܙܐ ܒ̇ܪܐ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ ܝܨܪܐ ܣ̇ܥܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܝܠܦ . ܘܗܝܡܢ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܒܝܬܗ . ܐܦ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܓܝܪ ܟܠ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܥܡ̣ܠ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܡ̣X ܘܟܠ ܡܫ . ܥ ܇ ܕܡ̇ܥܠܝܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܇ ܕܡ̣ܨܐ ܠܡܘܕܥܘܬܗ̇ ܠܟܣܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܛܫ̇ܝܬܐ ܇ ܕܠܥܠ ܡܢ
DidascApost ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܝܬܪܐ X83 ܡܢ ܫܒܬܐ ܚܕܒܫܒܐ . X⁰⁹ ܡܛܠܗܢܐ ܐܚܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܥܘܘܟܐ ܡXܕܝܢ ܒܢܘܗܪܗ ܕܫܪܪܐ ܘܡܬܓܐܝܢ ܒܗ . ܟܕ ܢܘܓܗܐ ܟܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܠܝܡܬܐ̈ ܩܢܝܢ ܠܥܝܢܐ¹ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘX ܆ ܣܛܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ ܆ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ ܇ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ X ²ܡܬܚܙܝܢܐ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ
SevAnt:CathHom . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܐܬܢ̇ܚܬ ܇ ܘܐܬܪܡ̣ܝ ܕܢܫܬܘܬܦ ܟܠ ܕܟܕ ܝ̇ܠܦ ܠܗ̇ ܠܥ̣ܠܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SynOr ܓܒܝܢ̈ ܠܗ̇ ܟܪܝܟܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܛܒܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈ ܘܫܡܥܐ̈ ܟܠ . ܘܛܗܪܐ ܥܙܝܙܐ ܠܗ ܡܫܢܩ ܗܘܐ . ܘܥܪܦܠܐ̈ ܡܕܘܕܢܝܬܐ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܐ ܠܥܠܬܢܝܗ̇ . ܒܕܓܘܢ ܐܠܘ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܗܘ ܦܫܝX ܠܗ ܪܘܟܒܐ ܟܠ ܕܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܕܕܡܝܘܬܐ ܡ̇ܕܡ X ܘܒ̣̇ܝܬܝܘܬܐ X XX0 ܘܐ ܒܝܬ
Tim1:Epist ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܨܗܝܢ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܩܪܝܪܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟ̇ܦܢܝܢ ܃ ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ
Eph:madFaith ܟܦܘܪܐ̈ X ܒܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܟܕ ܛܒ ܪܫܡܗ̇ ܠܕܝܬܩܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܟܠ ܘܕܢܗܝܪܐ ܗܘ ܒܗ ܐܬܢܗܪܘ ܛܠܠܝܗܘܢ̈ 7ܟܡܐ ܟܝ ܕܘܝܢ
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܦܢ ܗܘ ܠܟܠ ܡܕܡ ܩܪܝܒ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܥܝܢܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܇ ܟܕ ܗܘ ܟܠ ܒܡܥܡܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܒܗ ܆ ܟܕ ܦܪܝܫ ܘܪܚܝܩ ܡܢܗ
SilwQard:ScholUrmApp ܟܠܗ̇ ܓܠܙܐ ܠܒܪܢܫܐ : ܗܕܐ ܠܚܘܒܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܩܒܪܐ̈ ܘܕܚܪܫܘܬܐ : ܘܕܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܪܚܡܐ̈
DionAr:MystWritings ܓܒܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܬܚܦܝܬܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܟܠ ܨ ܠܡܐ ܡܕܡ ܒܟܐܦܐ ܐܘ ܒܩܝ̣ܣܐ ܇ ܕܦܪܫܝܢ̈ ܘܢܣ̇ܒܝܢ ܡܢ
Shub:BookGifts ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥܐ ܠܡܕܥܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܘܢܗܝܪܐ ܇ ܠܦܘܬ ܢܩܕܘܬ ܟܠ ܕܒܪܘܝܢ ܇ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܦܐܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܪܡܬ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܓܘܢ ܘܠܐ ܡܨܛܒܥ ܓܘܢܗ̇ ܘܡܬܥܛܦܐ ܢܚܬܐ̈ ܟܕ ܗܝ ܒܟܠ ܥܕܢ ܟܠ ܫܡ . . . ܫܐ 7ܐܢ ܕܝܢ ܡܚܙܝܬܐ ܠܒܫܐ ܠܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܘܡܩ̇ܒܠܐ
P:Kings [AB] ܐܢܫ : ܡܢ ܐܬܢ ܡܕܢܚܝܐ : ܘܗܡܢ ܘܟܠܟܠ ܘܕܪܕܥ ܒܢܝ̈ ܡܚܘܠ . ܟܠ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ : ܘܡܢ ܚܟܡܬܗܘܢ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ܘܗܘܐ ܚܟܝܡ ܡܢ