simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܢ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܟܠ ܬܚܦܝ . ܘܣܛܪ
BarKoni:ScholUrm X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܙ̇ܠ ܠܐܬܪܐ
Eph:madCrucifix ܩܘܪܫܐ ܒܝܫܐ ܡܢܓܕ ܟܠ ܘܚܘܡܐ ܩܫܝܐ ܡܫ̇ܢܩ
LiberGrad ܘܙܘܥܬܟܘܢ ܐܪܡܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܗܘܢ ܇ ܒܪܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ¹0ܠܦܘܬ
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madFaith ܡܨܝܐ ܡܫܬܥܝܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܠܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
Nars:memCreat ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ
Eph:madFast ܢܫܪܐ ܕܪܡ ܡܢ ܟܠ ¹²ܐܢ ܗܘ ܕܐܬܝܥܢ
Eph:memHom ܕܒܓܘ ܦܓܪܐ ܗܐ ܟܠ ܗܕܡܝܢ̈ ܐܟܚܕ ܦܘܪܣܝܗ
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memHolySunPente ܘܢܘܪܐ ܥܡܕܘ ܒܟܝ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܒܠ ܐܩܪܝܟܝ
P:Lev [AB] ܘܬܥܒܕ ܚܕ ܡܢ ܟܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘX ܘ̇ܠܘܬ ܢܩܫܗ
BarṢal:ComGosp ܠܝܛ ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܟܠ ܕܢܬܬ̣ܠܐ ܒܩܝܣܐ ܂
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܚܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܗܘܐ
IsaacAnt:memHom : ܣܥܪ ܐܢܬ ܟܠ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ‏
SilwQard:ScholUrmApp ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ