simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym X ܒܩܠܝ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ
Eph:madFaith ܡܪܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ X ⁴ܐܝܟ ܟܘܢܝܗ
LiberGrad : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܐ
DidascApost ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܢܬܘܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ :
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madFaith ܐܢܬ ܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܢܬ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
P:1Chr [AB] ܘܐܚܘܗܝ̈ : ܥܠ ܟܠ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ̈ :
Eph:madLuqHeres ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ̣ ܡܢ ܟܠ ܕܒܪܝܬ ܒܪܡܙܗ ܕܐܒܘܟ
Eph:memHom ܪܕܦ ܗܘܐ XXX ܟܠ ܐܢܫ ܚܒܪܗ ܢ̇ܓܕ
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memLord'sPrayer ܐܠܗܐ ܕܡܢܗ ܥܬܪܝܢ ܟܠ ܡܠܠܐ̈ ܗܒ ܠܝ
P:Luke [AB] ܪܡܐ ܇ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܕܚܙܘ .
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܒܝܕ ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܕܐ̣̇ܝܬܝ ܠܗܢܐ ܟܠ ܠܗܘܝ̇ܐ ܂ ܘܡܛܠ
P:Isa [AB] ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܕܘܨܘ ܒܗ̇ ܟܠ ܪܚܡܝܗ̇̈ . ܐܬܒܣܡܘ
IsaacNin:DiscColl ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܇ ܟܠ ܚܘܠܦܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܘܬܢ
SynOr ܟܕ ܩܒ̇ܠ ܐܢܐ ܟܠ ܚܪܡܝܢ̈ ܘܐܣܘܪܝܢ̈ ܕܐܬܬܣܝܡܘ