simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym X ܆ ܐܝܟ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܝܟ̈ ܣܓܝܐܐẌ ܀ ܫܓ - ܝܐ - ܐ - ܝܝܝ X ܟܠ ܥܝܢܝ̈ ܠܘܬ ܨ̇ܦܪܐ ܕܐܬ̣ܗܓܐX ܒܡܠܝܟ̈ . ܫܡ̣ܥ X ܒܩܠܝ ܡܪܐ
BarKoni:Schol ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ 3ܟܠ ܓܙܝܪܐ ·· · 0 ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܟܠ ܒܪܫܗܘܢ ܂ X XXX 0ܘXܝXܝܢX ܒXܝX ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂
Eph:madFaith X ⁴ܐܝܟ ܟܘܢܝܗ ܢܚܙܝܘܗܝX ܒܫܡܐ X ܠܡܪܐ ܕܟܘܠܐ X ⁴ܕܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܐܚܪܝܢ ³ܒܨܐ ܕܢܙܥܪ ܠܐܠܗܐ 4ܪܒ ܗܘ ܡܪܐ ܟܠ ܡܢ
LiberGrad ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܐ ܡܩܒܠ ܘܠܐ ܢܟܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܐܦܠܐ ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܐ ܒܠܒܗ ܘܠܐ ܒܠܫܢܗ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ
DidascApost ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܘܢܚܘܐ ܦܐܪܐ̈ X ¹¹ܕܬ⬩ܝܒܘܬܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܟܠ ܘܐܚܘܕܘ ¹⁰ܢ ܐܢܘܢ ܘܐܦܢܘ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܢܬܘܒ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܢܬ ܘܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܒܨܐ ²ܐܢܬ 129ܙܥܘܪ ܟܠ ܒܕܪܫܐ 125ܫܦܐ ܘܫܠܐ ܟܠܟ ܨܝܕ ܟܠ ܘܫܓܝܫ ܐܢܬ ܨܝܕ ܡܪܐ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
P:1Chr [AB] ܐܘܨܪܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ̈ : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܟܠ : ܙܟܪܝ ܒܪܗ .     ܫܠܘܡܝܬ ܒܪܗ . ܗܘ ܫܠܘܡܝܬ ܘܐܚܘܗܝ̈ : ܥܠ
Eph:madLuqHeres ܕܒܪܝܬ ܒܪܡܙܗ ܕܐܒܘܟ 2ܣܡܝܐ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܐ̈ ܢܘܗܪܐ X⁰ ܝܗܒ ܟܠ ܘܫܩ̣ܠ ܚ̇ܘܝ ܫܘܦܪܐ ܕܚXܪܗ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ̣ ܡܢ
Eph:memHom ܐܢܫ ܚܒܪܗ ܢ̇ܓܕ ܗܘܐ ܠܨܠܘܬܐ ܘܠܒܥܘܬܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܟܠ ܠܝܬ ܕܠܚܒܪܗ ܡܚܛܐ ܗܘܐ ܕܟܠܢܫ ܥܘܠܐ ܪܕܦ ܗܘܐ XXX
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memLord'sPrayer ܡܠܠܐ̈ ܗܒ ܠܝ ܡܠܬܐ ܐܡܠܠ ܒܗ̇ ܡܛܠܬܟ ܡܪܐ ܕܐܬܐ ܕܢܗܘܐ ܐܚܐ ܟܠ : ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ . 1 ܒܪ ܐܠܗܐ ܕܡܢܗ ܥܬܪܝܢ
P:Luke [AB] ܚܝܠܐ̈ ܕܚܙܘ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܟܠ ܟܢܫܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܚܕܝܢ ܇ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܇ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܘܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܘܢܡܘܣܝܬܐ ܇ ܟܠ ܇ ܕܢܦ̣ܠܚܘܢ ܥ : ܒܕܘܬܐ ܡܨܪܝܐ̈ ܠܐܬܘܪܝܐ̈ ܇ ܟܕ ܒܝܕ
BarṢal:ComLiturg ܠܗܘܝ̇ܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܚܝܕ̇ ܠܟܠ ܘܡܢ̣̇ܛܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢ̣ܐܒܕ ܝ ܟܠ ܠܗ ܂ ܘܡܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐ̣̇ܝܬܝ ܠܗܢܐ
P:Isa [AB] ܪܚܡܝܗ̇̈ . ܐܬܒܣܡܘ ܥܡܗ̇ ܒܒܘܣܡܐ ܟܠ ܕܗܘܘ ܒܐܒܠܐ ܥܠܝܗ̇ ܟܠ ܐܢܐ ܘܟܠܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܠܗܟܝ . ܚܕܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܕܘܨܘ ܒܗ̇
IsaacNin:DiscColl ܚܘܠܦܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܘܬܢ ܒܗܠܝܢ ܕܕܘܒܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܠܘܬ ܥܠܬܗ ܟܠ ¹¹ܕܟܘܪܗܢܐ̈ ¹²ܘܡܚܝܠܘܬܐ ܀ 6ܐܦ ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܇
SynOr ܚܪܡܝܢ̈ ܘܐܣܘܪܝܢ̈ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܥܠܝ ܒܦܘܪܓܠܐ ܘܬܚܘܡܐ ܟܠ ܘܫܚܩܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܥܠܬܝ ܒܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܩܒ̇ܠ ܐܢܐ