simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܦܝܣܐ ܚܛܝܬܐ ¹¹ܠܠܒܗ̣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹²ܥܡ̇ܪ ܟܠ ܝXX ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ X²ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ̈ X ¹ XXX X ² X ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܡܪܫܘܬܐ |ܕܐܝܬ ܠܗ X ¹⁵ܥܠ ܩܪܝܒܗ . ܐܘ ܡܢ̣ܘ ܕܕܚ̇ܠ ܕܢܐܙܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܗܘ ²²ܚܟܝܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ̣ ܕܠܐ ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܡܩܘܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܢܝܐ ܒܗ̣ ܢܘܪܐ ܗܘܝܐ̣ ܘܡܘܩܕܐ ܟܠ ܠܡܐܚܕܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܢܘܪܐ ܗܘ . ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܟܪܡܐ̣ X ܥܕܡܐ ܠܟܡܫܘܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ¹¹ܒܬܢܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܚܠܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ X ²⁰ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ¹⁹ܝ ܒܝܫܬܐ X ¹⁸ܘܪܘܚܐ̈ dd¹ܝ ܟܠ ܬܦܘܩ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܆ ܛܪ ¹³ܢܦܫܟ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟ ܐܚܝ̣ ܟܕ ܟܠ . ܗܟܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܢܥܒܕ ܐܒܝ ܗ̇ܘ ¹⁸ܕܒܫܡܝܐ̇ ܐܠܐ ܫܒ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܟܘܢ X² ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ⁰ ²⁷ X XX ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐܐܠܐ ܢܪܦܐ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ¹²ܘܐܢ ¹³ܒ̇ܟܐ̣ ܝܗܒܐ ܠܗ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܪܐ ܒܟܢܦܐ ¹0ܕܐܡܗ ܇ ܒܟܘܠ ܫܥܐ ܢܛܪܐ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܟܠ ²0ܢܬܚܘܐ ²¹ܠܫܒܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܡܬܚܙܐ ܢܗܡܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܠܐ ܒܦܘܡܢ ܚܠܒܗ̇ . ܟܠ ܚܠܒܐ ܡܢ ܬܕܝܗ̇̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܬܬܪܣܐ ܠܢ . ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܐ ³ܕܠܒܢ ܘܢܚܒ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ⁴ ܕܬܦܪܘܩ ܠܢ̣ ܐܝܟ ܟܠ ²ܠܐܒܘܢ ܕܢܬܒܥ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܢ ܕܣܓܦܘ ܠܢ . X0bܢܦܣܘܩ
AbbaIs:Ascet ܪܓܬܐ X . ܩ X0ܠܐ ܢܒܣܐ ܒܗ̇ ܆ ܕܠܐ ܬܣܢܐ ܠܢ̣ ܐܝܟ ܕܠܥܣܘ . XX ܟܠ ܇ ⁷ܘܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܡܩܛܠܗ ܐܝܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ̈ ²⁷ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܬܬܠ ²⁸ܠܢ ܠܒܐ ܓܢܒܪܐ ܥܠ ܟܠ ²⁴ܒܟܠ ²⁵ܡܕܡ ܇ ܟܕ ܡܟܒܫܝܢ ²⁶ܚܢܢ XX | ܗܕܡܝܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet X ²⁵ܡܢܟܪܝܘܬܐ ²⁴ܝ ܩܕܡܝܗ̇ ²³ܝX² X X X0ܠܐ ܢܗܘܐ ܪܚܡܝ̈ ܟܠ X ²¹ X X²ܕܛܪ ²⁰ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܐ̇ܦܝܗ̇ ¹⁹ ܝ X²ܟܒܫܝܢ ²⁸ܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܐ ³⁴ܕܠܒܢ ܥܕܡܐ ܕܡܫܬܥܒܕܝܢ X ܚܢܢ ³⁵ܠܗܘܢ ܆ ܕܬܩܘܐ ܟܠ ܢܗܘܐ ܠܐܒܗܝܢ̈ ܕܒܐܠܗܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ܟܕ ܦܣܩܝܢ ܐܢܚܢܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ ܕܝܬ̇ܪ ܡܢܗ ܇ ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܡܕܡ ܕܡܚܣܪ ܠܗ̣ ܠܐ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ¹⁴ܐܠܦܐ̇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܐܕܫܐ ܣܐ̇ܡ ܇ ¹⁵ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܝܢ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܝ ܡܢܗ̇ X ⁵⁹ܢܦܫܗ X ⁵⁸ܒܪܝXܝ ܗ̣ܘ X ܟܠ ܘܩܘܝܘ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ . ܠܟܠ ܨܒܘ ¹⁸ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܣ̇ܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܚܘܒܗ ܢܦܘܩ ܥܡܢ ܘܢܫܩܘܠ ܡܢܢ ܝܘܩܢܐ ܟܠ ܠܥ̇ܒܕܗ ܕܒܪܢܫܐ ܥܦܪܢܐ ܇ ⁰ X ܘܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ⁴ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܘܡ X ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ⁷ܫܠܝܚܐ | : ⁸ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܆ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܩܕܝܫܐ ܒܠܒܢ ܇ ܡܛܘܠ ܕܢܫܬܘܐ ܠܗ ܘܢܗܘܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ ܒܝܫܐ ܕܚܘܝܐ ܇ ܘܡܥܗܕܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ²⁵ܡܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܟܠ ܇ ܘܢܛܪܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܇ ܘܣܟܪܐ XXX XX |ܠܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ