simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym X ܢ̣ܘܗܪܐ . ܡܒܪܟܐX ܠܟ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ ܢ̣ܫܡܐ ܡ̇ܣܩܐ ܟܠ ² ܫܚ - ܝܘ - ܒ - X ܝ . ܝܚ ܝ X ܝܝ ܝܝXX X ܝXܝX ·X ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕ ܝ ܂ ܝ ܡ̣ܢܗܘܢ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܬܦܠܓܘ ܠܫܢܐ̈ ܡܫܘܕܥܐ ܥܠ ܟܠ ܠܫܢܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܕܢܘ̣ܪܐ ܡ̣ܬܚܙܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܥܠ
Eph:madFaith ܡܠܝܢ̈ 16ܫܘܒܚܐ ܐܣܩ ܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܩܝܢܬܟ̈ ܟܦܐ ܕܡܠܐ̈ ܩܪܒ ܟܠ ܡܠܠ ³ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܗܘ ܠܫܢܟ ܓܫܪܐ ܕܩܠܐ̈ ⁴ܕܡܥܒܪ
MartOrient : ܝܝܐ . ܒܝ ܪܚ ܩܢXܘ ܩܕܝ ܡ ܒܫܬܐ ܘܥܣܪܝܝܢ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܕ ܡXܝܢ̈ ܡܘܕ̈ ܝܝܐ ܘܢܟܝܐ̈ . ܘܝܘܡܝXXܘ̈ ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
BarEbr:CandSanc ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠ . . ܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܕܘ̇XX ܠ . ܓܒܪܐ ܡܪܐ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝ . ܘܬܘܒ
Eph:madFaith ܡܕܡ X ܝXX 157 ܟܡܐ ܕܩܪܝܒ ܠܢ ܒܚܢܢܗ ܪܚܝܩ ܡܢܢ ܥܘܩܒܗ ܗܕܐ ܟܠ ܘܟܣܐ ܡܢ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܗܘܝܘ ܠܓܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܗܘܝܘ ܠܒܪ ܡܢ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
P:1Chr [AB] ܕܡܩܕܫ ܥܠ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܫܠܘܡܝܬ ܘܕܐܚܘܗܝ̈ . ܠܝܨܗܪܝܐ̈ : ܟܠ : ܘܫܐܘܠ ܒܪ ܩܝܫ : ܘܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ :
Eph:madLuqHeres ܗܦܟܐܝܬ ܐܝܟ ܣܪܘܚܐ ܘܐܢ ܒܚ̣ܢܢܐ ܩܕܝܡ ܗܘ ܠܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܟܠ ܒܥܝܛܐ ܥ̇ܒܕ ܐܘ ܒܚܢ̣ܢܐ ܘܐܢ ܠܥܨܝܢܐ X ܒܪܘܓܙܐ ܥܒ̇ܕ
Eph:memHom ܓܒܝܢ̈ ܢ̇ܨܕ ܒܗ̇ XX 6ܒܦܘܪܬܟܐ ܪܒܐ ܢ̇ܦܠܬ ܡܢ ܩܠܐ ܟܠ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܚܘܪ ܒܗ̇ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܬܒܩܐ ܒܗ̇ ܘܡܢ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memLord'sPrayer ܕܐܚܝܕܝܢ ܦܘܡܐ̈ ܣܟܝܪܐ̈ ܒܟ ܡܬ̣ܦܬܚܝܢ ܠܡܫܒܚܘ ܡܢܘ ܦܬܚ ܟܠ ܕܬܣܥܘܪ ܐܢܝܢ 25 ܦܬܚܝܗܝ ܘܡܠܝܘܗܝ ܕܐܢܬ ܗܘ ܦܬܚ
P:Luke [AB] ܕܘܟܐ . ܘܢܣܚܦܘܢܟܝ ܁ ܘܠܒܢܝܟܝ̈ ܒܓܘܟܝ . ܘܠܐ ܢܫܒܩܘܢ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܕܢܚܕܪܘܢܟܝ ܒܥܠܕܒܒܝܟܝ̈ ܆ ܘܢܐܠܨܘܢܟܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܚܥܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܘܣ : ܒܝܪܘܬܐ . ܡܛܠܗܕܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܟܠ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܇ ܣܛܪ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܝܝ ܂ X XX ܂ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܩܕܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܃ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܡܬܬܚܝܒܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̣ܢ
P:Isa [AB] ܕܗܘܘ ܒܐܒܠܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܬܐܢܩܘܢ ܘܬܣܒܥܘܢ ܡܢ ܬܕܐ ܟܠ ܘܕܘܨܘ ܒܗ̇ ܟܠ ܪܚܡܝܗ̇̈ . ܐܬܒܣܡܘ ܥܡܗ̇ ܒܒܘܣܡܐ
IsaacNin:DiscColl ܝܘܡ ܐܠẌ . ܘܟܕ ܐܣܒܪܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܚܟܝܡܝܢ ܐܢܘܢ . ܫܛܘ ܟܠ ܢܬܕܒܪܘܢ . ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡܐ ܚܫܘܫܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ
SynOr ܣܘܓܦܢܝܢ̈ ܡܥܬܕܢ̈ . ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܟܠ : ܦܟܝܗܢ̈ [ܐܢܝܢ] ܘܒܛܝܠܢ̈ ܘܡܓܝܓܢ̈ : ܘܠܩܢܝܝܗܝܢ̈