simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܡܕܡ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܦܚܡ ܠܗ̇ . ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܕܟܘܫ ܘܟܐܦܐ̈ ܕܦܕܬܐ ܟܠ : ܘܒܩܪܟܕܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܠܦܐ . ܛܒܐ ܗܝ ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡܢ
P:Job [AB] ܫܡܝܐ ܚܙܐ . ܕܥܒܕ ܡܬܩܠܐ ܠܪܘܚܐ . ܘܡܝܐ̈ ܐܬܩܢ ܒܟܝܠܬܐ . ܟܠ ܝܕܥ ܕܘܟܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܚܙܐ ܠܣܘܦ ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ . ܘܬܚܝܬ
P:Job [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܝܘܒ ܐܥܦܐ . ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܫܒܝܬܗ ܕܐܝܘܒ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܐܘܣܦ ܡܪܝܐ ܥܠ