simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
IšoAdiab:Epist ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܕܓܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܒܪܐ
IšoAdiab:Epist ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ </page><page> ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̇ܦܩܐ ܓܦܬܐ
MiaphysiteDocs ܩXܝܫܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܢܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܝܬ ܠܓܘܐ ܨܝܕ ܟܠ ܚܕ ܃ ܕܐܝܟ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
SevAnt:madHym ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ </page><page> ܟܠ X ܢ̣ܘܗܪܐ .
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
BarKoni:Schol ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ
BarKoni:Schol ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂ ܟܠ ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ . ܡܛܠ
SevAnt:CathHom . ܘܠܠܐ ܚܙܝܢܘܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܡܗ̇ܠܟܘ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
SevAnt:CathHom ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܪܒ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
SevAnt:Epist ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X
SevAnt:Epist ܕܦܬܟܪܐ̈ : ܟܕ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ </page><page> ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠ ܥ̇ܒܪ ܂ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܥܠ
Tim1:Epist ܟܕ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܠܥܠ
Tim1:Epist ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ
Tim1:Epist ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܢܢ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
Babai:BookUnion ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂
Babai:BookUnion ܢ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܣܡܝܗ ܠܠܒܗ ܘܐܚܫܟܗ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ
Babai:BookUnion ܢ ܘܣܓܝܕ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡXܠܠ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
JnEph:ActsEastSaints ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ
Ps-Dion:ChronZuq ܝX ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ ܟܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܕܟܝ̣ܬܐ̣ ܘܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܟܘܬܡܐ ܢܩ̣ܢܘܢ ܆
SevAnt:CathHom ܠܟ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̣ܚܝܠܝXܢ . ܕܥܠ
SevAnt:CathHom ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܇ ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܐXX XXXX
SevAnt:CathHom ܘܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܡXܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܗ̇ܝܡܢܝܢ ܚܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܬܠܫܘܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܠ ܡܥܠܢܐ ܣ̇ܟܪ ܆
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܟܠ XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܐܢܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܫܐ̈ ܦܠܚܐ̇̈ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ Xܡܬܡܛܐ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܕ ܝX ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܟܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̣̈
JnEph:EccHist ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܚ̣ܕܝܪܝܢ ܠܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܘ ܆ ܡܢ ܟܠ </page><page> ܩܪܘܣ ܟܝܬ .
JacSer:Epist ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ ܡ̇ܢ ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ
JacSer:Epist ܂ XX ܣܥܪ ܟܠ ܒ̇ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܝܠܗ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܫܠܝܛ ܠܗ̇ ܕܬܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ
SevAnt:CathHom ܠܐ . ܡܢ ܟܠ ܦ . Xܣ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܝܗܘܢ X ܗܘܘ
SevAnt:CathHom . ܕܥܪܝܢ̈ ܗܘܝ ܟܠ ܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ
BarEbr:CandSanc ܣܘܦܗ . ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝܕܝ̣ܥ ܠܒܪܘܝܐ X
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܘX ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫ̣ܘܝܘܬ ܫܡܗܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܪܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܐܦ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܕܠܐ ܒܘܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܐܘ ܢܩ̇ܒܠ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ ܐܢܬ̣ Xܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ Xܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ . ܐܦ
BarEbr:CandSanc ܓ . ܘܢ ܟܠ ܙܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ
BarEbr:CandSanc ²⁴ܐܕܪܟ̣ܢܢ . ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠ
Eph:ComGen&Exd . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ
Eph:ComGen&Exd ܚܘܒܟ ܕܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܀ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܗܟܝܠ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܡܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܒ̣ܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܀
Eph:ComGen&Exd ܣ̇ܠܩ ܗ̣ܘܐ ܘܡܫܩܐ ܟܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܀
Eph:madFaith ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ ܟܠ ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ
Nars:memCreat ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܟܝܬ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
Eph:madLuqHeres ܚܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܕܗ ܥܡ ܟܠ ܘܐܝܕܐ ܕܟܘܠ ܒܗ
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܩܕܝܫܐdd dddd ܟܠ ܓܝܪ ܕܥ̇ܒܪ ܆
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:CathHom ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܀ ܟܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܐܪܥܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܟܠ XܝXXXXXX ܟܠܗ .
Eph:madParad&LuqJul ܡܨܐ ܣ̇ܦܩ ܠܚܟܡܬܗ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܘܒܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܗ ܚܦܝ̣ܛX ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܘܫܛX XX
SevAnt:CathHom ܢܫܡܬܐ ܕܝܢ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܠܦܐ ܠܝ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ
HomEpiph ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
JnDalya:Epist . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ ܟܠ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ
JnDalya:Epist X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܟܕ ܦܐܝܘܬ
JnDalya:Epist ܕܝ̇ܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܫ̣ܠ⬩ܚܘ X ²ܚܫܘܗܝ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ . ܟܠ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܢ̣̇ܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܡ̣̇ܫܠܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܡܝܢ ܚ̣̇ܬܡ ܡ̣̇ܚܐ ܟܠ : ܠܘܬ ܫܘܒܗܪܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܦ ⁰⁷ܢ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܦܢܝ ܠܗ .
BarEbr:CandSanc ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܟܠ ⁴⁵ܚܛܗܝܟ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܟ
BarEbr:CandSanc ⁶⁶ . ܗܢܐ ܟܠ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ