simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܝ̇ܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܫ̣ܠ⬩ܚܘ X ²ܚܫܘܗܝ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ
JacSer:Epist ܂ XX ܣܥܪ ܟܠ ܒ̇ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܝܠܗ ܂
GanBus : ܚܣܝܠܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܣܩܝܢ̈ . [XX
P:Ecclus [AB] ܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܟܕܒܘ ܟܠ ܟܕܒܘܬܐ . ܡܛܠ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi 15ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ
SermHolyWeek ܘܗܐ ܫܠܡܝ̈ ܒܝ ܟܠ ܕܟܬ܏ܝܒܢ ܘܝܘܡܢܐ ܚܬܡܬ
JacSer:memJephDaught ܒܟ ܐܬܩܪܒ ܠܡܩܒܠ ܟܠ ܘܐܗܘܐ ܕܒܚܐ ܚܕܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܫܐ̈ ܦܠܚܐ̇̈ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ Xܡܬܡܛܐ ܗܘܐ
JnSol:OntheSoul ܒܥܝܕܐ ܕܥܡܠܗ . ܟܠ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܡܕܥܗ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ ܟܠ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ
Tim1:Epist 7 , 4ܠܐ ܟܠ ܒܪܝܐ ܥܒ̣ܕܐ ⁵⁹⁶ܗ̣ܘ
Eph:madCarNis ܠܗ ܗܘ ܟܦܢ ܟܠ ܐܢܫ XX ܠܠܚܡܟ
Shub:BookGifts ܟܠ ܕܐܠܨܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܒܫܒܬܐ ܕܝܠܗ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܬܐܡܪ ܬܫܠܡ ܟܠ ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܘܕܦܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܟܠ ܟܠܗ ܦܣܩ ܠܗ̇ܝ
Eph:madLuqHeres ܚܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܕܗ ܥܡ ܟܠ ܘܐܝܕܐ ܕܟܘܠ ܒܗ