simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܝXܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ X3ܡܠܟܝܢ̈ . 60ܝ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܟܠ XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܐܪܥܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܟܠ XܝXXXXXX ܟܠܗ .
Eph:madCarNis ܐܟܣ ܗ̇ܘ ܙܐܢ ܟܠ ²ܕܠܟܠ ܟܠ ܝܗ̣ܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܡܛܠ ²ܡܢܐ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ
HomEpiph ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
JacSer:memWomJesusMet ܚܝܐ̈ ܒܟ ܡܚܐ ܟܠ ܀ ܐܘ ܡܥܬܪ
Eph:ComGen&Exd ܚܘܒܟ ܕܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܀ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܗܟܝܠ
IsaacAnt:memHom ܕܟܣܝܐܝܬ ܛܐܣ ܥܠ ܟܠ ܀ ܠܐ ܐܝܬ
IsaacAnt:memHom ܚܡܐ ܕܗܝ ܛܥܝܢܐ ܟܠ ܀ ܠܐ ܡܝܬܐ
BarBahl:SyrLex ܗܘ ܘܩܪܝܪ ܡܢ ܟܠ ܀ ܩܩܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
DionAr:MystWritings ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇
ChalcedWrit ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ
IsaacNin:DiscColl ܗܝ̇ ܪܒܘܬܐ ܕܡܪܐ ܟܠ ܇ ܕܒܐܝܠܝܢ ܙܢܝܐ̈
PhiloxMab:ComMattLuke ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܇ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝX ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ ܟܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܘܥܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܚܕܬܝܢ ܘܥܬܝܩܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܫܐ̈ ܦܠܚܐ̇̈ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ Xܡܬܡܛܐ ܗܘܐ