simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܫܡܝܐ ܚܙܐ . ܕܥܒܕ ܡܬܩܠܐ ܠܪܘܚܐ . ܘܡܝܐ̈ ܐܬܩܢ ܒܟܝܠܬܐ . ܟܠ ܝܕܥ ܕܘܟܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܚܙܐ ܠܣܘܦ ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ . ܘܬܚܝܬ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܫܪܝܪܐ̈ ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈ ܘܟܠ ܝܟܝܝẌ . ܘܟܠ ܚܟܝܝẌ ܆ ܟܠ ܟܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܩܕܝܫܐ̈ . 6ܟܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈ XX
BarEbr:CandSanc ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ ܐܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܩܘܒܠܝܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ²⁴ܐܕܪܟ̣ܢܢ . ܒܕܓܘܢ
SevAnt:LuqJul ܬܕܡܘܪܬܐ ܫܘ̇ܪ . ܘܐ ܟܬܒܐ ܬܐܡܪ : ܘܐܢ ܐܓܪܬܐ : ܘܐܢ ܟܠ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܐ ܝX X XX ܡܕܡ ܡܢ ܕܗ̇ܘ : ܕܠܘ ܠܥܠ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܟܠ ܕܗܢܘܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ
IsaacAnt:memHom ܬܗܪܝܢ̈ . ‏ ‏ܟܠܡܕܡ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ : ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠܡܕܡ ܀ ܟܠ ܒܓܘܗܘܢ ܪܦܬ ܐܢܬ ܀ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܐܫܐܠܘ ܠܟ : ܕܒܗܘܢ ܬܨܘܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܘܚܕܐ ܇ ܕܠܩܐ ܗܘܬ ܘܡܬܓܘܙܠܐ ܢܘܪܐ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ ܇ ܘܡܬܚܙܝܢ ܟܠ ܗܘܝ̈ ܠܗ . ܐܠܐܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܫܚܐ ܘܢܦܛܐ ܆ ¹⁰ ¹ . 88ܘܛܒ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܬܘܣܦܬܐ ܠܒܢܬ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܙܕܩ ܕܢܝܬܐ . ܘܠܐ ܐܡܐܢ ܘܠܐ ܪܥܠ . ܟܠ ܠܡܣܒܪܢܘܬܗ ܡܣܠܝܬ ܐܝܟܐ ܕܕܟܝܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܚܠܛܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܬܪܥܝܬܐ ܟܣܝܢ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܙܒܢܐ ܠܐ ܣܦܩܘ ܠܡܚܙܐ : ܘܛܟܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܡܥܡܕܢܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ⁴⁵ܚܛܗܝܟ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܟ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܡܐ ܟܠ . ܘܫܡܥ ܒܥܘܬܗܘܢ . ܐܬܕܟܪ ܩܝܡܗ ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܀