simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܘX ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫ̣ܘܝܘܬ ܫܡܗܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܟ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܐܦ ܡܢ
JacSer:memPraisTab ܘܒܬܘܕܝܬܐ ܘܒܒܘܪܟܬܐ̈ : ܟܠ ܦܪܘܫܐ ܡܡܕܟ ܠܗܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܩܒܠ : ܘܨܠܝܒܐ
SynOr : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ
Basil:SyrHex ܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܟܠ ܩܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܬܩܢ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ
Sahd:memSolitar ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܩܪܒܝܢ̣̈ ܠܗܢܐ ܚܦ̣ܝܛ
SevAnt:CathHom ܗܘܘ ܆ ܡܢ ܟܠ ܩܪܘܣ ܟܝܬ .
SevAnt:CathHom ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܪܒ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܕ ܝX ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܟܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̣̈
Eph:memHom ܕܠܗ̇ ܐܘܪܒܘ ܡܢ ܟܠ ܪܚܡܢ̈ X 65ܒܗ̇
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܦܥܠܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܪܚܫܝܢ̈ : ܕܒܕܩܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܟܝܬ
Tim1:Epist ܒܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܀ ܟܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ ܐܢܬ̣ Xܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
SevAnt:CathHom ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ . ܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀