simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
JacSer:memElij&NabJezr ܠܐ ܪܚܡ ܗܘܐ ܟܠ ܕܓܠܐ̈ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
Eph:madChurch ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇
P:Luke [AB] ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 22 410
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . O⬩
P:Num [AB] ܒܝܘܡܐ ܕܫܡܥ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ
P:Ps [AB] ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܢܦܠܝܢ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ :
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ ܟܠ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ
Ath:ExposPs . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ
BarEbr:CandSanc ܣܘܦܗ . ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝܕܝ̣ܥ ܠܒܪܘܝܐ X
SergStyl:epLuqJew ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ . ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ
ChalcedWrit ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ
LiberGrad ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܣܢܝܩܐ :
SevAnt:Epist ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X